Ver­dens bed­ste og­så til be­ske­den­hed

BT - - DEBAT -

JENS GAARDBO OG MORTEN PELCH SKRI­VER I BT SØNDAGSKLUMMEN

Le­ne Trel­de, Sko­vlun­de Her til ef­ter­å­ret vil FN’s Ud­vik­lings­pro­gram (UNDP) igen of­fent­lig­gø­re den sto­re år­li­ge un­der­sø­gel­se, der vi­ser, hvil­ket land der er det bed­ste sted i ver­den at le­ve i. Hvis det går, som det ple­jer, vil Nor­ge va­e­re øverst på li­sten – og det har Nor­ge, så vidt jeg hu­sker, va­e­ret tolv år i tra­ek.

Det er na­tur­lig­vis no­get vrøvl. Nu har vi i Dan­mark i åre­vis for­talt om­ver­de­nen, at vi er de lyk­ke­lig­ste men­ne­sker på pla­ne­ten. I hvert fald når vi er be­ru­se­de, hvil­ket de fle­ste af os er et par gan­ge om ugen. Hvor­dan kan det så va­e­re bed­re at sid­de i regn­vejr op­pe i Lil­le­ham­mer og be­ta­le 155 kro­ner for en fa­døl? – af Car­sten Graa­ba­ek, i BT si­den 1982

Jeg tror, at FN over­ser de man­ge frem­skridt, vi har gen­nem­ført i Dan­mark. Vi har som de ene­ste i ver­den in­ve­ste­ret mas­sivt i, at børn, der ik­ke er sa­er­lig kvik­ke, hel­ler ik­ke be­hø­ver at va­e­re det. De kan der­for uden pro­ble­mer ef­ter ti års sko­le­gang for­la­de fol­ke­sko­len og gå di­rek­te i gym­na­si­et uden at va­e­re i stand til at la­e­se en Jum­bo-bog. Det kan de be­stemt ik­ke i Nor­ge

Vi er i det he­le ta­get ver­dens bed­ste til at om­skri­ve tin­ge­ne. Vi har for ek­sem­pel la­vet en mas­se cy­kel­sti­er og rejst nog­le vind­møl­ler, hvor­ef­ter vi kal­der os grøn­ne. En op­gø­rel­se fra Ver­dens­na­tur­fon­den vi­ser gan­ske vist, at vi dan­ske­re er ver­dens fjer­de mest kli­ma­be­la­sten­de be­folk­ning, for­di vi for­bru­ger og ae­der som van­vit­ti­ge – men der er jo så man­ge af den slags op­gø­rel­ser, ik’?

Ved FN, at vi og­så er ver­dens mest tå­l­mo­di­ge? Vi har så­le­des uden den sto­re bal­la­de til­ladt DSB at spil­de syv mil­li­ar­der kro­ner på nog­le tog, der hver­ken kun­ne kø­re el­ler brem­se. Vi har stil­fa­er­digt re­sig­ne­ret over Skats tab på tolv mil­li­ar­der kro­ner. Og vi fø­ler med dem, der har va­e­ret nødt til at bru­ge an­dre mil­li­ar­der på it-s sy­ste­mer, der si­den­hen blev skrot­tet. Ar­bejds­mar­keds­sty­rel­sen, Dom­stols­sty­rel­sen, for­sva­ret og po­li­ti­et – for nu at na­ev­ne nog­le af dem.

Vi er dyg­ti­ge og kre­a­ti­ve. Der­for har hver ene­ste by en dej­lig gå­ga­de med ka­e­de­bu­tik­ker og fi­ne kom­mu­na­le sam­men­plant­nin­ger. Og vi er et af ver­dens bed­ste land­brug­s­lan­de, så­le­des at vi ef­ter 200 års pro­duk­t­ud­vik­ling er i stand til at fa­bri­ke­re kød­pøl­ser, der bå­de sma­ger dej­ligt af bøl­ge­pap og kun ko­ster tolv kro­ner styk­ket.

Vi er bed­re til at ry­ge og drik­ke end de fle­ste an­dre eu­ro­pa­ei­ske be­folk­nin­ger. Det med­fø­rer og­så, at vi har en im­po­ne­ren­de lav le­ve­al­der, hvil­ket igen hja­el­per be­ty­de­ligt på ae­l­dre­byr­den. Og vi tror så me­get på men­ne­sket, at der for ek­sem­pel i Nord­jyl­land er op mod 102 ugers ven­te­tid på at kom­me til spe­ci­al­la­e­ge, for­di vi i mod­sa­et­ning til al­le an­dre har ind­set, at man­ge syg­dom­me al­li­ge­vel nok går over af sig selv. Alt det har FN over­set. Og det va­er­ste er, at de har ig­no­re­ret, at vi dan­ske­re med Pi­et He­ins ord er ver­dens mest be­sked­ne men­ne­sker. Og­så på det punkt er vi bed­re end an­dre. Vi tror så me­get på men­ne­sket, at der for ek­sem­pel i Nord­jyl­land er op mod 102 ugers ven­te­tid på at kom­me til spe­ci­al­la­e­ge

Thu­le­sen Da­hl har klok­ket i det. Han sag­de klok­ke­klart ved fol­ke­af­stem­nin­gen om Eu­ro­pol samt til­valgs­ord­nin­gen, at vi skul­le stem­me nej, for bag­ef­ter kun­ne Løk­ke sag­tens fixe et med­lem­skab af kun Eu­ro­pol! Og den be­sked gik klok­ke­rent ind hos va­el­ger­ne, hvor­for den vig­ti­ge fol­ke­af­stem­ning end­te med et NEJ. Man må hå­be, at der nu om­si­der rin­ger en klok­ke for Thu­le­sen Da­hls ører, for nu er Eu­ro­pol luk­ket for Dan­marks ved­kom­men­de. No­get na­er en ka­ta­stro­fe hvad an­går det vig­ti­ge po­li­ti­sam­ar­bej­de over gra­en­ser­ne. Men trods det­te fak­tum vil Thu­le­sen Da­hl nok na­ep­pe er­ken­de sin mi­s­in­for­ma­tion til be­folk­nin­gen, han be­fin­der sig i sin egen lil­le oste­klok­ke, hvor han til­sy­ne­la­den­de er ver­dens­me­ster, selv­om han gang på gang skuf­fer va­el­ger­ne. Man hu­sker jo og­så DFs mo­di­ge slo­gan un­der valg­kam­pen »I ved, hvad vi står for«, mønt­et på ud­la­en­di­gepol­tik­ken - men som små klok­ke­blom­ster vis­ner og fal­der til jor­den, smul­dre­de og­så Thu­le­sen Da­hls løf­ter - hvor­ef­ter Støj­berg måt­te smø­ge ae­r­mer­ne op og ta­ge an­svar. Men ju­len na­er­mer sig - og in­den la­en­ge syn­ger Thu­le­sen Da­hl nok med på »Ki­mer i klok­ker« - som om in­tet var ha­endt. Ak ja, det er ik­ke uden grund, at po­li­ti­ker­le­den er vok­set støt og ro­ligt i an­de­dam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.