Ba­de­ho­tel­let

BT - - NYHEDER -

TIDSLOMME og spurg­te, om vi måt­te lå­ne et par mil­li­o­ner, og så, i 1987, var vi plud­se­lig ho­te­le­je­re,« si­ger Ne­te Bil­gram og smi­ler.

Hun er ud­dan­net va­e­ver, og Bjørn Bil­gram er ar­ki­tekt, og ae­g­te­par­ret ane­de med eg­ne ord ‘ik­ke et klap’ om ho­tel­drift. De var kom­met til Nord­jyl­land i 1973 sam­men med de­res tre børn på den­gang ot­te, ni og ti år, ef­ter de hav­de sagt far­vel til en lej­lig­hed på H.C. An­der­sens Bou­le­vard i det in­dre Kø­ben­havn.

Og ae­g­te­par­ret fik kam til sit hår. Par­ret over­tog Svinkløv Badehotel ef­ter et par år­ti­er, hvor dan­sker­ne i sti­gen­de grad tog på char­ter­rej­ser syd­på og fra­valg­te ba­de­fe­ri­en her­hjem­me. I åre­ne in­den par­ret køb­te ho­tel­let, hav­de det me­re haft ka­rak­ter af pen­sio­nat.

»Da vi over­tog ho­tel­let, var der nå­le­filt og li­nole­um over det he­le. Det fik vi he­vet af, alt sam­men. Det var sat fast i ma­so­nit­pla­der med kram­per og små søm, så vi måt­te lig­ge på al­le fi­re og fjer­ne det,« si­ger 76-åri­ge Bjørn Bil­gram.

»Det var et ka­em­pe ar­bej­de. Va­eg­ge og lof­ter tra­eng­te alt sam­men til at bli­ve fri­sket op. Ud­ven­digt var ma­lin­gen na­er­mest ubå­ds­grå og vin­du­er­ne mør­ke­grøn­ne. Det så me­get trist ud, syn­tes vi, og der­for hav­de vi et ka­em­pe ar­bej­de med at få vo­res ide­er ført ud i li­vet, men vi fik hel­dig­vis hja­elp fra vo­res børn og ven­ner,« si­ger Ne­te Bil­gram på 75.

Par­ret be­slut­te­de at ma­le gulv­bra­ed­der­ne ly­se­grå, for det be­tød, at de kun­ne ren­gø­res med en våd klud, og så skul­le de ba­re ha­ve en gang ma­ling om for­å­ret, in­den ho­tel­let åb­ne­de for sa­e­so­nen.

Det var og­så Bil­gram-par­ret, der in­tro­du­ce­re­de pa­stel­far­ver­ne i spi­sestu­er­ne, som ho­tel­let ef­ter­føl­gen­de blev kendt for, og som si­den er ha­engt ved.

»Møble­men­tet var me­get tungt, da vi over­tog Svinkløv. Vi vil­le ger­ne ha­ve et let­te­re ud­tryk, der gav den her stem­ning af badehotel, og det var blandt an­det der­for, vi fik kur­ve­møb­ler. Sam­ti­dig pif­te­de vi stu­er­ne op i de her gla­de pa­stel­far­ver, så he­le ho­tel­let fik et let­te­re, fri­ske­re ud­tryk: Den gu­le og den blå spi­sestue, og den sy­ren-far­ve­de, lil­la dag­ligstue, og så var der den rosa stue til mor­gen­mad,« si­ger Ne­te Bil­gram.

»Va­eg­ge­ne var hvi­de, men gar­di­ner­ne og du­ge­ne, som Ne­te selv sy­e­de, pa­ne­ler­ne og ind­fat­nin­ger­ne på vin­du­er og dø­re samt be­tra­ek­ket på sto­le­ne fik vi la­vet i de for­skel­li­ge far­ver,« sup­ple­rer Bjørn Bil­gram. En­ke­fru­en god­kend­te Da par­ret var fa­er­di­ge i for­å­ret 1987, kom den gam­le en­ke­fru Kron­borg. Hun bo­e­de den­gang i et hus på top­pen af bak­ken med ud­sigt ned til ho­tel­let, og hun vil­le in­spi­ce­re ho­tel­let og de nye eje­re. Hun var hel­dig­vis til­freds, hu­sker Ne­te Bil­gram.

»Hun var så be­gej­stret, hun sag­de: »Nej, hvor er det smukt. Det har I gjort godt.« Det var rart at få at vi­de. Hun blev bo­en­de i hu­set på bak­ken over ho­tel­let, så hun kun­ne jo hol­de øje med, hvad vi gik og la­ve­de,« si­ger Ne­te Bil­gram.

Og så skul­le man må­ske tro, at alt kør­te på skin­ner. Men som­me­ren 1987 blev et ra­ed­selsår rent vej­r­ma­es­sigt, og det be­tød, at ga­ester­ne blev va­ek fra Svinkløv.

»Det blev et for­fa­er­de­ligt år øko­no­misk. I 1988 var vi så hel­di­ge, at der kom en jour­na­list fra Po­li­ti­ken for­bi i for­som­me­ren, og han la­ve­de en fan­ta­stisk helsi­des ar­ti­kel om os og ho­tel­let, og så skal jeg li­ge love for, at vi blev ud­sat for en te­le­fon­storm. Det blev red­nin­gen for os, for vi fik et fan­ta­stisk år, og så kør­te det el­lers der­u­dad,« si­ger Ne­te Bil­gram.

Lil­li­an Car­sten­sen er 69 år. Hun var stu­epi­ge på Svinkløv Badehotel i som­me­ren 1963. I dag bor hun på sin barn­doms­gård godt 20 ki­lo­me­ter fra Svinkløv, men i som­me­ren 1963 var hun li­ge ble­vet fa­er­dig med 9. klas­se. »Den­gang skul­le man ud at tje­ne pen­ge. Jeg hav­de en god ve­nin­de, og vi fik sam­men ar­bej­de på Svinkløv. Hun skul­le ar­bej­de i køk­ke­net, og jeg var stu­epi­ge. Vi bo­e­de på ho­tel­let, i ka­el­de­ren, i den pe­ri­o­de vi ar­bej­de­de der. Vi un­ge pi­ger hav­de va­e­rel­ser i den ene en­de, mens køk­ke­net var i den an­den en­de,« si­ger Lil­li­an Car­sten­sen, der min­des sin som­mer på Svinkløv Badehotel ’med gla­e­de’.

»Man kun­ne ma­er­ke, at ga­ester­ne nød at va­e­re der. Der var fred og ro. Der var man­ge fa­mi­li­er fra Kø­ben­havn, der hav­de de­res te­e­na­gebørn med, og de syn­tes nok der var lidt for stil­le. Jeg kan hu­ske, at vi tra­ske­de med dem langs lan­de­vej­en fra Svinkløv til Slet­te­strand om af­te­nen for at dan­se,« si­ger Lil­li­an Car­sten­sen.

Selv­om ho­ved­par­ten af ga­ester­ne var dan­ske­re, så var der og­så ty­ske og en­gel­ske fe­ri­e­ga­e­ster.

Lil­li­an Car­sten­sen har ik­ke va­e­ret for­bi for­bi brandt­om­ten. Sy­net af ru­i­ner­ne vil gø­re for ondt, tror hun:

»Jeg har mi­ne min­der i ho­ve­d­et. Men jeg hå­ber vir­ke­lig, at ejer­ne fin­der ud af at op­fø­re ho­tel­let igen. Det fortje­ner om­rå­det, og det fortje­ner Ken­neth og Lou­i­se (Toft-Han­sen, det nu­va­e­ren­de va­ert­spar, red.). De bra­end­te så me­get for det sted.« Al­drig det sam­me I 1994 sag­de Bil­gram-ae­g­te­par­ret far­vel til Svinkløv Badehotel. Der var op­stå­et syg­dom i den na­er­me­ste fa­mi­lie, og par­ret føl­te ik­ke, at de kun­ne va­e­re to ste­der på sam­me tid. I ste­det kom Li­se Em­borg til, og hun vi­dere­før­te den stil, som Bil­gram-par­ret hav­de lagt for da­gen. An­nek­set, der er det ene­ste til­ba­ge ef­ter bran­den, blev be­kla­edt, så det lig­ne­de et tra­e­hus i stil med ho­ved­byg­nin­gen, og mo­bil­te­le­fo­ner var band­lyst. Li­se Em­borg var og­så den, der sat­te fokus på køk­ke­net og an­sat­te nog­le af Dan­marks bed­ste kok­ke. Se­ne­st Ken­neth Toft-Han­sen, der sam­men med sin ka­e­re­ste Lou­i­se Toft over­tog rol­len som va­ert­spar ef­ter 2015-sa­e­so­nen. Og det har vir­ket. I de se­ne­re år har det va­e­ret sva­ert at boo­ke et va­e­rel­se, selv et år ude i frem­ti­den. Po­pu­la­ri­te­ten blev gi­vet hel­ler ik­ke min­dre af TV2-se­ri­en Ba­de­ho­tel­let (før­ste af­snit de­cem­ber 2013, red.), der er skabt med in­spira­tion di­rek­te fra Svinkløv Badehotel. Og­så Ne­te og Bjørn Bil­gram hå­ber, at ho­tel­let bli­ver genop­ført, men det bli­ver sva­ert at gen­ska­be den ori­gi­na­le stem­ning, me­ner de. »Det var et smukt hus, og det kun­ne godt ha­ve stå­et i 91 år me­re,« si­ger Ne­te Bil­gram. En fejl i en tør­re­tum­b­ler er iføl­ge de før­ste un­der­sø­gel­ser skyld i bran­den.»

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.