På hjem­me­ba­ne

BT - - NYHEDER -

Jo­a­chim Sch­midt (Ben­ny), 35 år, Kø­ben­havn, pro­jekt­le­der: Claus Rud­beck (Kjeld), 35 år, Kø­ben­havn, pa­e­da­gog: Jeg sy­nes, ’Ol­sen-ban­den ser rødt’ og ’Ol­sen-ban­den går amok’ er de to bed­ste film. Det er en fan­ta­stisk idé at spra­en­ge sig gen­nem mu­re­ne un­der Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Nu hvor min ka­e­re­ste vil­le med, så ta­enk­te jeg, at det var fedt at kla­e­de sig ud som Kjeld og Yvon­ne, som jo pas­ser sam­men.. Vi fik sy­et en kjo­le til min ka­e­re­ste, og mi­ne kam­me­ra­ter pas­se­de li­ge til de an­dre rol­ler. Hel­le Mar­ti­nus­sen (Yvon­ne), 33 år, Kø­ben­havn, salgs­as­si­stent: Jeg er med­lø­ber for min ka­e­re­stes skyld. Min ynd­lings­film er ’Ol­sen-ban­den går amok’. Emil Chri­sten­sen (Egon), 20 år, Ska­er­ba­ek, stu­dent: Min ynd­lings­film er ’Ol­sen­ban­den på spo­ret’, for­di det var den før­ste film jeg så, og den har va­e­ret grund­la­get for min fil­min­ter­es­se, som og­så stra­ek­ker sig ud­over Ol­sen­ban­den film. Ol­sen-ban­den fil­me­ne har skabt no­get, som al­drig for­svin­der – det er det­te event og­så et ek­sem­pel på. Egon er min ynd­lings­ka­rak­ter, for­di Ove Spro­gøe gør det van­vit­tig godt og le­ver sig så dybt ind i den rol­le. Tho­mas Röhrich, 51 år (Kjeld), fra Bit­ter­feld i Tys­kland, in­stal­la­tør: Jeg kan ik­ke na­ev­ne en film, som den bed­ste, for­di de er fak­tisk al­le sam­men rig­tig go­de, men ’Ol­sen ban­den ser rødt’ er vir­ke­lig god. Jeg kan godt li­de den, for­di der er så man­ge for­skel­li­ge sku­e­spil­le­re med. Jeg er kørt her­op fra Tys­kland for at se net­op den film li­ge her, hvor der er en sce­ne med i fil­men. Hvor­for jeg er kla­edt ud som Kjeld? Alt­så, se på min ma­ve, det kun­ne hver­ken va­e­re Ben­ny el­ler Egon, som jo og­så er hjer­nen. Ma­le­ne Ryskov, 41 år (Yvon­ne), Hørs­holm, bank­funk­tio­na­er:

Jeg er nu mest med, for­di jeg pas­se­de kostu­met. Man skal jo helst ha­ve lan­ge ben.

Den bed­ste Ol­sen-ban­den film er helt klart ’Ol­sen-ban­den ser rødt’. Den er sjov, og det er gen­nem­ført, alt det, der sker un­der Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, er så fint kom­po­ne­ret – det spil­ler ba­re. Det er så im­po­ne­ren­de at se he­r­in­de, det er godt plan­lagt. Der er nok nog­le, som vil me­ne, at jeg de­ler lidt sla­egtskab med Yvon­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.