Fle­re kvin­der skal red­des fra fryg­tet kra­eft­syg­dom

BT - - NYHEDER -

SCREENING en HPV-hjem­me­test, og på land­s­plan vil re­ge­rin­gen drop­pe den hid­ti­di­ge al­ders­gra­en­se på 65 år for del­ta­gel­se i scre­e­nings­pro­gram­met.

»En­hver kvin­de, der dør på grund af den her for­fa­er­de­li­ge syg­dom, er én for man­ge, isa­er for­di vi rent fak­tisk kan fore­byg­ge liv­mo­der­hals­kra­eft. Liv­mo­der­hals­kra­eft ram­mer kvin­der i al­le al­dre. Der­for la­eg­ger vi op til, at kvin­der, som i dag ik­ke er om­fat­tet af scre­e­nings­pro­gram­met, skal ha­ve til­bud­det,« si­ger sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V).

Ud­byg­nin­gen kom­mer, ef­ter at det har vist sig, at Dan­mark – selv om der har va­e­ret et fald i an­tal­let af kvin­der, som får kon­sta­te­ret syg­dom­men – fort­sat har en af de hø­je­ste fo­re­kom­ster af liv­mo­der­hals­kra­eft.

Sam­ti­dig er der man­ge kvin­der, der ik­ke ta­ger imod til­bud­det om ja­evn­li­ge un­der­sø­gel­ser. Del­ta­ge­ran­de­len i scre­e­nings­pro­gram­met lig­ger så­le­des ne­de om­kring 75 pct., va­e­sent­ligt un­der det na­tio­na­le mål på 85 pct. Ud­over at drop­pe al­ders­gra­en­sen er pla­nen at ud­vi­de åb­ning­sti­der­ne de ste­der, hvor un­der­sø­gel­ser­ne fo­re­går, samt at ind­fø­re mo­bi­le scre­e­nings­til­bud.

I Re­gion Ho­vedsta­den gø­res det des­u­den nu til fast prak­sis at til­by­de kvin­der, der ik­ke del­ta­ger i den ru­ti­ne­ma­es­si­ge screening, en HPV-hjem­me­test, som kan gi­ve det før­ste fin­ger­peg om, hvor­vidt der kan va­e­re grund til at gå vi­de­re med yder­li­ge­re un­der­sø­gel­ser.

Det sker, ef­ter at et for­søgs­pro­jekt i re­gio­nen har vist, at en del kvin­der ta­ger imod til­bud­det, og at der ad den vej og­så er kvin­der, som er kom­met i be­hand­ling for cel­le­for­an­drin­ger og og­så for liv­mo­der­hals­kra­eft. Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se har la­en­ge pres­set på for at få ha­e­vet al­ders­gra­en­sen for del­ta­gel­se i scre­e­nings­pro­gram­mer­ne. Her gla­e­der man sig der­for over de nye ini­ti­a­ti­ver for at få fle­re kvin­der til at med­vir­ke.

»Jo tid­li­ge­re man fin­der cel­le­for­an­drin­ger og for­sta­di­er til kra­eft, de­sto mil­de­re be­hand­ling kan man gi­ve pa­tien­ter­ne. Det er og­så godt, at der kom­mer en op­sam­lings­scre­e­ning for ae­l­dre kvin­der. De har ik­ke haft det til­bud, da de var yn­gre, og det be­ty­der, at vi i dag kan se, at der er for­holds­vis man­ge kvin­der på om­kring 75 år, der får kon­sta­te­ret liv­mo­der­hals­kra­eft,« si­ger over­la­e­ge Ul­la Axel­sen. LIV­MO­DER­HALS­KRA­EFT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.