’AE­l­dre kan alt­så og­så få liv­mo­der­hals­kra­eft’

BT - - NYHEDER -

BARSK OM­GANG Det er ved at va­e­re fi­re år si­den, at Bir­git Da­ni­el­sen fik at vi­de, at hun var syg og led af liv­mo­der­hals­kra­eft. Be­ske­den var først, at det var så slemt, at det kun­ne kom­me til at gå sta­er­kt, og at hun godt kun­ne be­gyn­de at for­be­re­de sig på at dø. Så­dan kom det hel­dig­vis ik­ke til at gå. Hun har li­ge va­e­ret til kon­trol, og la­e­gen sag­de, at det ser ’pa­ent ud’.

Man skal dog ik­ke ta­ge fejl af, at det sta­dig er en barsk om­gang, og at syg­dom­men tra­ek­ker nog­le ube­ha­ge­li­ge spor ef­ter sig. Hun ka­em­per så­le­des sta­dig i dag med en del ge­ne­ren­de føl­ge­virk­nin­ger. »Jeg har lym­fø­de­mer (ha­e­vel­ser,

og ef­ter ke­mo­en har jeg få­et en vak­len­de gang, for­di det er, som om jeg har skum­gum­mi un­der fød­der­ne. Psy­kisk ram­mer det og­så hårdt,« si­ger Bir­git Da­ni­el­sen, 67 år.

Hun har he­le ti­den ta­get mod de ja­evn­li­ge til­bud om at bli­ve scre­e­net for liv­mo­der­hals­kra­eft. Men hun over­så ind­kal­del­sen til den sid­ste un­der­sø­gel­se, in­den hun fyld­te 64 år, som hidtil har va­e­ret den øv­re al­ders­gra­en­se for del­ta­gel­se i scre­e­nings­pro­gram­met.

Dét kan hun godt ae­r­gre sig no­get over. For her kun­ne man for­ment­lig ha­ve spot­tet de før­ste tid­li­ge tegn på, at hun hav­de få­et syg­dom­men, så hun må­ske kun­ne ha­ve få­et svul­sten ope­re­ret bort og und­gå­et nog­le af føl­ge­virk­nin­ger­ne.

Da hun fik kon­sta­te­ret syg­dom­men, var ope­ra­tion nem­lig ik­ke la­en­ge­re en mu­lig­hed. Der­for er hun ale­ne ble­vet be­hand­let med ke­moog strå­le­te­ra­pi.

»Der­for forta­el­ler jeg og­så al­le, at de skal sør­ge for at bli­ve un­der­søgt, når de får til­bud­det,« si­ger Bir­git Da­ni­el­sen, der er ak­tiv i en for­e­ning for kvin­der med kra­eft i un­der­li­vet, KIU, som på for­skel­lig vis ar­bej­der med at op­ly­se om den fryg­te­de syg­dom. God idé at ha­e­ve al­ders­gra­en­sen Tilsva­ren­de sy­nes hun, at det er en rig­tig god idé, at der er pla­ner om at ha­e­ve al­ders­gra­en­sen, så scre­e­nings­til­bud­det kø­rer vi­de­re, ef­ter at man er fyldt 64 år.

»Når folk kom­mer op i al­de­ren, kan det godt fo­re­kom­me, at symp­to­mer på liv­mo­der­hals­kra­eft tol­kes som bla­e­re­be­ta­en­del­se. Men ae­l­dre kan alt­så og­så få syg­dom­men. Det er jeg desva­er­re et be­vis på.« Når folk kom­mer op i al­de­ren, kan det godt fo­re­kom­me, at symp­to­mer på liv­mo­der­hals­kra­eft tol­kes som bla­e­re­be­ta­en­del­se. Men ae­l­dre kan alt­så og­så få syg­dom­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.