Stak af fra det he­le: Bri­te le­ve­de som en bjerg­ged

BT - - NYHEDER -

jeg hav­de brug for en pau­se. Jeg var ar­bejds­løs, hav­de en mas­se per­son­li­ge pro­ble­mer, og hver­dags­li­vet vir­ke­de så stres­sen­de

Dan­ske dro­ner skal ha­ve de­res eg­ne test­fa­ci­li­te­ter el­ler ’dro­ne­krav­le­går­de’, der skal tra­ek­ke in­ter­na­tio­na­le dro­ne­for­ske­re og fir­ma­er til Dan­mark. Det fo­re­slår re­ge­rin­gen i et nyt ud­spil.

Vo­re mi­a­ven­de ven­ner ind­t­og Eu­ra­si­en og Afri­ka sam­men med land­ma­end og sø­folk – her­i­blandt vikin­ger­ne. Det vi­ser ver­dens før­ste stør­re dna-un­der­sø­gel­se af old­tids­kat­te. PÅ AL­LE FI­RE Må­ske har du ma­er­ket ly­sten til at stik­ke af fra det he­le, men det er nok de fa­er­re­ste, der har truk­ket stik­ket i sam­me grad som bri­ti­ske Tho­mas Thwai­tes. Han har nu mod­ta­get den tve­ty­di­ge ha­e­der­spris Ig No­bel i bi­o­lo­gi for at ha­ve kryd­set Al­per­ne iført spe­ci­al­frem­stil­le­de pro­te­ser på ha­en­der og ar­me, der tvang ham til at gå rundt som en bjerg­ged. »Da jeg fik idéen, var der man­ge, der kald­te mig tos­set, men jeg var ba­re tra­et af til­va­e­rel­sen, og jeg hav­de brug for en pau­se. Jeg var ar­bejds­løs, hav­de en mas­se per­son­li­ge pro­ble­mer, og hver­dags­li­vet vir­ke­de så stres­sen­de,« forta­el­ler

Med en­kel­te und­ta­gel­ser stam­mer al­le fol­keslag uden for Afri­ka fra den sam­me ud­van­drings­bøl­ge for un­der 80.000 år si­den. Det vi­ser blandt an­det dan­ske stu­di­er af op­rin­de­li­ge men­ne­skers ge­ner. Tho­mas Thwai­tes, der fik hja­elp og støt­te til at gen­nem­fø­re pro­jek­tet af den bri­ti­ske for­sker­grup­pe Wel­lco­me Trust.

For at kun­ne le­ve af gra­es spa­end­te Thwai­tes en spe­ci­el po­se på ma­ven, der hjalp med at ned­bry­de gra­es­set til en sup­pe, han der­ef­ter kun­ne drik­ke som en smoo­t­hie. Selv ge­der har et hårdt liv »Jeg la­er­te no­get vig­tigt, og det er, at selv ge­der har et hårdt liv og skal ka­em­pe for til­va­e­rel­sen. Hver ene­ste dag var hård, og det er sim­pelt­hen no­get, der er en del af li­vet,« si­ger Tho­mas Thwai­tes.

Ig No­bel-pri­ser­ne ud­de­les hvert år til forsk­ning, der ’får folk til at gri­ne, og der­ef­ter at ta­en­ke’.

SØNDAG 2. OK­TO­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.