Le­gen­da­risk Aar­hus­va­erts­hus lukker

BT - - TV/RADIO -

SLUT i for­å­ret 2003. Da Svend Auken dø­de i 2009, var der der­for ik­ke no­gen tvivl: Gravøl­let og min­de­høj­ti­de­lig­he­den skul­le hol­des i den gam­le gård­ha­ve ude for­an re­stau­ran­ten.

På den må­de har Ja­cob’s dan­net ram­men om op- og ned­t­u­re, men al­tid med en var­me og plads til fle­re.

An­ders Bircow forta­el­ler, hvor­dan der kun var plads til 50 men­ne­sker op­pe un­der ta­get, men at der al­tid blev klemt lidt fle­re ind. Luk­kes af prak­ti­ske år­sa­ger Den ini­ti­a­tivri­ge aar­hu­si­a­ner Ja­cob Evar vok­se­de op i Irak og Is­ra­el. Han kom til Dan­mark i 1969, da han var ni år gam­mel. For­u­den Ja­cob’s BarBQ har han og­så åb­net Ja­cob’s Pi­ta (en pi­ta­bar, og­så i Vester­ga­de) og en an­den bar. Han har og­så va­e­ret in­de­ha­ver af ho­tel­ler­ne Pla­za og Scan­dic i Aar­hus. Han dø­de i sit hjem 62 år gam­mel af en blod­prop.

Si­den hans død har fa­mi­li­en dre­vet re­stau­rant, pi­ta-biks og bar vi­de­re, men nu går den ik­ke la­en­ge­re. Byg­nin­ger­ne, som Ja­cob’s BarBQ har til hu­se i, er fre­de­de. Og det be­gra­en­ser mu­lig­he­der­ne for at om­byg­ge el­ler for­ny køk­ke­net. Der­for har in­dret­nin­gen af re­stau­ran­ten i man­ge år va­e­ret så­dan, at grill-køk­ke­net er på før­stesa­len, mens alt det an­det til­be­re­des i an­dre køk­ke­ner.

Det be­ty­der man­ge fle­re skridt for tje­ner­ne og er en ud­for­dring i for­hold til at ef­fek­ti­vi­se­re. Det er alt­så af prak­ti­ske år­sa­ger, at der om få må­ne­der må si­ges far­vel til et styk­ke kuli­na­risk aar­hu­si­ansk kul­tur-hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.