DA BLOMSTERBØ

BT - - SØNDAG -

|

Der er ik­ke la­en­ge­re no­gen fa­re for at få en bro­sten i nak­ken på dét, der på krak­kor­tet sta­dig hed­der Jagt­vej 69, 2200 Kø­ben­havn N. I dag er det en fre­de­lig og na­er­mest idyl­lisk byg­ge­tomt med lidt ba­en­ke og bor­de strø­et ind mel­lem vildt­vok­sen­de gra­es og bu­ske, in­dram­met af graf­fi­ti-over­ma­le­de hus­mu­re og plan­ke­va­er­ker.

Men som man­ge af os kun alt for godt hu­sker, var den be­ryg­te­de adres­se og hu­set - som ik­ke la­en­ge­re fin­des - en­gang sy­no­nymt med, hvad fle­re be­teg­ner som en af de mest mi­li­tan­te be­va­e­gel­ser i dan­marks­hi­sto­ri­en: bz’er­ne, og de­res ung­doms­hus. En be­va­e­gel­se, der sva­re­de igen med bro­sten og mo­lo­tovco­ck­tails og sat­te ga­der­ne i brand.

Nu er det Pe­ter Øvig, der har ta­endt op un­der de gam­le bz’ere med sin om­strid­te bog om be­va­e­gel­sen, der ud­kom­mer på tirs­dag. En bog om en tid og en grup­pe børn og un­ge, der tog loven i egen hånd og gav det etab­le­re­de sam­fund fuck­fin­ge­ren.

Pe­ter Øvig sid­der midt på byg­ge­tom­ten ef­ter Ung­doms­hu­set. Rid­ser kort be­va­e­gel­sen op og for­kla­rer:

»Det var en ut­ro­lig mang­fol­dig be­va­e­gel­se de før­ste man­ge år med hip­pie­un­ger­ne på den ene si­de og de me­re po­li­ti­ske på den an­den. Men så sna­ev­re­de den li­ge­som ind og blev i sti­gen­de grad mi­li­tant, en illegal be­va­e­gel­se.«

Ung­doms­hu­set på Jagt­vej 69 spil­ler en cen­tral rol­le i hi­sto­ri­en om bz’er­ne. Men skal vi prø­ve at for­stå, hvor­dan blom­ster­bør­ne­nes børn lan­de­de i det mi­li­tan­te spor, er vi nødt til sam­men med Pe­ter Øvig at gå til­ba­ge til be­gyn­del­sen, gå bag­la­ens. ’Byg­ge­ren over­gi­ver sig al­drig’ De gjor­de, hvad de kun­ne, Bam­ses Ven­ner, ved Eu­ro­vi­sion Song Con­test i for­å­ret 1980. Flem­m­ing Bam­se Jør­gen­sen sag­de li­geud, at han var ae­r­ger­lig over 14. plad­sen, men de stod mag-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.