RNENE GIK I SORT

BT - - SØNDAG -

tes­lø­se over­for ir­ske Jo­hn­ny Lo­gan og hans ’What’s ano­t­her Year’, der løb med stem­mer­ne. Det blev der talt en del om i de dan­ske hjem. Men det var ik­ke kun Dan­marks ne­der­lag i Is­ra­el, der fyld­te avis­spal­ter­ne i de da­ge. For på den kø­ben­havn­ske by­del Nør­re­bro tog be­bo­er­ne mag­ten.

’Ga­de­krig’ stod der på for­si­den af BT den 30. april. Og in­de i avi­sen fyld­te hi­sto­ri­en om ’Byg­ge­ren’ fi­re si­der. ’De gør det for bør­ne­nes skyld’, lød en af over­skrif­ter­ne til ar­tik­len, der kun­ne forta­el­le om ’en re­gu­la­er bor­ger­krig’, li­ge­som det blev be­skre­vet, hvor­dan po­li­ti­et helt bog­sta­ve­ligt svin­ge­de lovens lan­ge arm.

’Bå­de kvin­der og børn blev slå­et i an­sig­tet, nak­ken og ny­rer­ne’, stod der i ar­tik­len.

Ki­men til bal­la­den lå på Kø­ben­havns Rå­d­hus, hvor over­borg­me­ster Egon Wei­de­kamp hav­de en vi­sion for sin by. Wei­de­kamp var selv vok­set op i en kum­mer­lig bag­gård med lo­kum i går­den. Han øn­ske­de no­get, der var bed­re for kø­ben­hav­ner­ne. No­get nyt og funk­len­de. Kra­ner og bul­l­doze­re hav­de si­den 70er­ne va­e­ret i gang overalt i by­en for at ska­be plads til frem­ti­den. Ik­ke mindst på in­dre Nør­re­bro, dét, der blev kaldt ’Den sor­te fir­kant’, som na­er­mest blev en prø­ve­klud for Wei­de­kamps vi­sion.

Den hav­de ef­ter­ladt et ka­em­pe­stort, ga­ben­de tomt om­rå­de i Sten­ga­de, som be­bo­er­ne om­dan­ne­de til en le­ge­plads for kvar­te­rets børn. De kald­te den ’Fir­kan­tens byg­ge­le­ge­plads’, i dag­lig ta­le ba­re ’Byg­ge­ren’.

Men kom­mu­nen vil­le byg­ge, bør­ne­ne vil­le le­ge. Og så blev der krig. ’Byg­ge­ren over­gi­ver sig al­drig’, lød sla­gor­det. Og det gjor­de de hel­ler ik­ke.

I be­gyn­del­sen af maj måt­te po­li­ti­et er­kla­e­re kvar­te­ret i und­ta­gel­ses­til­stand, og den 6. maj 1980 måt­te ’Byg­ge­ren’ over­gi­ve sig. Syste­met vandt.

»Byg­ge­ren er en for­hi­sto­rie,« si­ger Pe­ter Øvig. Fort­sa­et­ter na­e­ste si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.