H

BT - - SØNDAG -

an har skre­vet om mod­stands­be­va­e­gel­sen. Om Blekin­ge­ga­de­ban­den. Og om hip­per­ne. Og va­e­ret ud­sat for lidt af hvert, når han som uden­for­stå­en­de tra­eng­te ind i de luk­ke­de mil­jø­er for at kun­ne åb­ne dø­ren for os an­dre. Men da for­fat­ter og do­ku­men­ta­rist Pe­ter Øvig be­slut­te­de at skri­ve en bog om bz-be­va­e­gel­sen, mød­te han en mur af mod­stand. Og blev helt bog­sta­ve­ligt tru­et med et af de­res ynd­lings­vå­ben, bro­ste­ne­ne.

»Det er før­ste gang, at jeg har op­le­vet, at den var fy­sisk. De smadre­de ru­der­ne i mit ar­bejds­va­e­rel­se i mit hus. Jeg har ik­ke før prø­vet, at det ram­mer min fa­mi­lie på den må­de,« si­ger Pe­ter Øvig, som bor sam­men med sin ka­e­re­ste Jan­ne og hver de­res to børn.

»Det er sva­ert at for­kla­re dem, hvor­for der er nog­le, der har smadret ru­der­ne. At der var nog­le, der var su­re på mig, for­di de ik­ke vil­le ha­ve, at jeg skrev den bog,« forta­el­ler han.

’’

Ma­ria Cic­cia, tid­li­ge­re bz’er

Al­le­re­de un­der de ind­le­den­de øvel­ser til bo­gen op­for­dre­de de gam­le bz’ere til, at bz’ere boy­kot­te­de Pe­ter Øvig. Og mod­stan­den tog til.

»Først tro­e­de jeg, at det var en jo­ke, men jeg kun­ne hur­tigt ma­er­ke, at det var al­vor­ligt,« si­ger Pe­ter Øvig.

I den mil­de en­de af ska­la­en er han ble­vet kaldt en ’opbla­est nar’. I den an­den en­de mødt med sla­gord som ’FUCK DEN KLAMME HØJREORIENTEREDE SENSATIONSRYTTER’. For­di han øn­ske­de at gi­ve et me­re nu­an­ce­ret bil­le­de af be­va­e­gel­sen end det, der hidtil har va­e­ret teg­net. Mod­spil fra gam­le bz’ere Et af de kon­kre­te til­tag fra mod­stan­der­ne af Pe­ter Øvigs bog er Fa­ce­book­grup­pen BZ Por­ta­len, som tid­li­ge­re BZer Ma­ria Cic­cia er tals­mand for. Her op­for­dres gam­le bz’ere til at po­ste de­res eg­ne hi­sto­ri­er.

»Vi har la­vet por­ta­len, for­di vi me­ner, at hans bog ik­ke skal stå ale­ne. I og med at hans bø­ger bli­ver solgt i så sto­re op­lag, som de gør, me­ner vi, at der er en fa­re for, at Pe­ter Øvigs bog kom­mer til at stå som et monu­ment over bz-be­va­e­gel­sen. Det er fint nok, at der skri­ves en bog af én ude­fra, men der skal og­så va­e­re et mod­spil,« si­ger Ma­ria Cic­cia, som tror, at det er den skep­sis, der har få­et man­ge til at si­ge nej til at med­vir­ke i bo­gen.

»Folk har ik­ke sto­let på, at han kun­ne skri­ve hi­sto­ri­en om bz,« til­fø­jer Ma­ria Cic­cia, hvis egen be­va­eg­grund for at si­ge nej til Øvig var, at han ’vil­le ae­de vo­res sja­el’.

Ad­skil­li­ge tid­li­ge­re bz’ere har dog med­vir­ket i bo­gen. Dem kal­der Pe­ter Øvig for ’mo­di­ge’.

»Man­ge fandt en ny ’fa­mi­lie’ i fa­el­les­ska­bet, som de li­ge si­den har holdt fe­ster med, fejret fød­sels­da­ge med, har ta­get på fe­ri­er med. Og det er den ’fa­mi­lie’, de nu ri­si­ke­rer at bli­ve eks­klu­de­ret fra.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.