DER VAR EN­GANG EN HOMO

Ny bør­ne­bog forta­el­ler hi­sto­ri­en om en prins, som ik­ke kan bli­ve fo­rel­sket i prin­ses­sen,

BT - - SØNDAG -

Bo­gen er mar­keds­ført som den før­ste af sin slags, der i bør­ne­bogs­form ta­ger em­net om ho­mo­seksu­a­li­tet op. Ibi-Pip­pi var da og­så spa­endt på at se, hvor­dan børn tog imod bo­gen, når hun la­e­ste den op for dem.

»Det sjove er, at børn ik­ke ha­ef­ter sig syn­der­ligt ved, at prin­sen er ho­mo­seksu­el. De bi­der me­re fast i, at han ban­der en hel del. Men bo­gen er og­så skre­vet som en op­dra­gel­se af dem, som la­e­ser op, og vi vil ger­ne va­e­re med til at va­ek­ke det åb­ne sind hos fora­el­dre­ne,« si­ger IbiPip­pi.

Prin­ses­ser er der mas­ser af

’Pan og pind­prin­sen’ la­eg­ger sig op ad bør­ne­bog­s­klas­si­ske­ren ’Den lil­le prins’. Pind­prin­sen, der er la­vet af ta­endstik­ker, rejser ud i ver­den for at fin­de sig en prin­ses­se. Prin­ses­ser er der mas­ser af, men pind­prin­sen bli­ver ik­ke fo­rel­sket i dem. Der­for rej­sen han vi­de­re, ind­til han mø­der en an­den prins, Pan, og en­de­lig går det op for pind­prin­sen, at han ik­ke vil ha­ve en prin­ses­se, han vil ha­ve en prins.

Men hvad si­ger bør­ne­ne selv? BT sat­te ot­te­åri­ge Fre­de­rik og Jakob samt syv-åri­ge Ida i en hjør­ne­so­fa for at hø­re ’Pan og pind­prin­sen’. In­gen af bør­ne­ne kend­te på for­hånd hi­sto­ri­ens po­in­te. Un­der op­la­es­nin­gen var isa­er Poul Pa­vas teg­nin­ger gen­stand for fle­re grin og kom­men­ta­rer. In­di­mel­lem lød der lat­ter, når pind­prin­sen ban­de­de og svov­le­de. Og bort­set fra ’ha, så de er jo bøs­ser’, var homop­rin­sen na­er­mest ba­re en bi­ting. Fre­de­rik Torn­vig Lud­vigsen, 8 år:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.