H

BT - - SØNDAG -

a, så er de jo bøs­ser!« Fre­de­rik kan ik­ke hol­de sig til­ba­ge, og de to 8-åri­ge dren­ge fni­ser og na­er­mest hop­per af be­gej­string i so­fa­en. Vi har sid­det og la­est i en god halv ti­me og er na­e­sten ved vejs en­de i hi­sto­ri­en, da tiø­ren fal­der: Prin­sen er til prin­ser, ik­ke til prin­ses­ser. Og det er gan­ske vist. Op­byg­nin­gen er et helt igen­nem klas­sisk even­tyr med en af­slut­ten­de kol­bøt­te. Bør­ne­bo­gen ’Pan og pind­prin­sen’ er skre­vet af Ibi-Pip­pi og il­lu­stre­ret af kunste­ren Poul Pa­va – kendt for sin nai­ve stil. Bo­gen er hen­vendt til børn mel­lem fem og ot­te år, og bud­ska­bet er til at for­stå: man skal respek­te­re hin­an­den. Og­så selv­om vi er skabt for­skel­li­ge.

»Ho­mo­seksu­a­li­tet skal op­fat­tes som no­get na­tur­ligt. Der­for har vi la­vet et klas­sisk even­tyr,« si­ger Ibi-Pip­pi, der selv er alt an­det end klas­sisk. Ibi-Pip­pi Orup He­de­gaard var en­gang Per Erik, men selv­om han, som blev til hun, fy­sisk set lig­ner en mand med ska­egstub­be og halvlangt mørkt hår, er hun of­fi­ci­elt og juri­disk an­er­kendt som en kvin­de. Den 37-åri­ge Ibi-Pip­pi er og­så kun­ster, en kon­tro­ver­si­el én af slagsen, som bl.a. sid­ste år skab­te over­skrif­ter, da hun blev smidt ud af kvin­der­nes om­kla­ed­nings­rum i Vi­borg Svøm­me­hal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.