Pra­esi­dent Oba­ma åb­ner af­ro­a­me­ri­kansk mu­se­um

BT - - REJSER -

Det har va­e­ret un­der­vejs i 13 år, men nu er det en­de­lig åb­net. The Na­tio­nal Mu­se­um for Afri­canA­me­ri­can Hi­story and Cul­tu­re har få­et en pro­mi­nent plads i Was­hin­g­ton, og pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma delt­og i åb­nin­gen i sid­ste uge. Her sag­de han blandt an­det i sin ta­le, at mu­se­et skal hja­el­pe folk til at for­stå den mang­fol­di­ge hi­sto­rie, som USA er byg­get på, skri­ver CNN. Oba­ma me­ner, at mu­se­et kan gi­ve ame­ri­ka­ner­ne en bed­re for­stå­el­se af, hvem de er.

Selv om det nye mu­se­um er de­di­ke­ret til af­ro­a­me­ri­kansk hi­sto­rie og kul­tur, så hand­ler det om al­le ame­ri­ka­ne­re, me­ner han.

Det helt cen­tra­le i ud­stil­lin­gen er te­ma­er som sla­ver og fri­hed. Mu­se­et har 3.000 ob­jek­ter til ud­stil­ling, og blandt dem er en kvit­te­ring for en 16-årig pi­ge, der ko­ste­de 600 dol­lars. Ra­ce­op­del­te tog­vog­ne Bor­ger­ret­tig­heds­be­va­e­gel­sen har og­så sin egen af­de­ling på mu­se­et, hvor man blandt an­det kan se nog­le af de ra­ce­op­del­te tog­vog­ne, som tid­li­ge­re blev brugt i USA, og den iko­ni­ske bor­ger­ret­tig­heds­ak­ti­vist Rosa Parks kjo­le er og­så ud­stil­let. Sam­ti­dig kan man op­le­ve ud­stil­lin­ger om sto­re ame­ri­kan­ske stjer­ner som Muham­mad Ali og Mi­cha­el Ja­ck­son. Det er ar­ki­tekt­fir­ma­er­ne Fre­e­lon Ad­jaye Bond/Smit­h­group, der har stå­et bag de­sig­net af byg­nin­gen, som ae­ste­tisk bå­de er in­spi­re­ret af afri­kan­ske og ame­ri­kan­ske tra­di­tio­ner.

Den im­po­ne­ren­de yd­re fa­ca­de er byg­get af 3.600 bron­ze­far­ve­de pa­ne­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.