To-årig kon­trakt med Laud­rup på plads

BT - - SPORTEN -

TRAENERKABALE GÅR OP

Al-Rayy­an skrev på sin hjem­mesi­de, at klub­bens vi­ce­pra­esi­dent, Ab­dul­lah Ezze­di­ne Al Mutawa, net­op hav­de haft en te­le­fon­sam­ta­le med Mi­cha­el Laud­rup.

Den 52-åri­ge dan­sker skal iføl­ge klub­ben be­gyn­de tra­e­nin­gen al­le­re­de i mor­gen og vil bli­ve pra­e­sen­te­ret på et pres­se­mø­de umid­del­bart in­den. Der­med skul­le Mi­cha­el Laud­rup va­e­re klar til for før­ste gang at sen­de Al-Rayy­an i kamp 15. ok­to­ber, hvor mod­stan­de­ren er AlSai­liya i Qa­tar Stars Le­ague.

Her lig­ger Al-Rayy­an med fi­re po­int for to kam­pe i øje­blik­ket på en fjer­de­plads i en liga, der pud­sigt nok top­pes af Mi­cha­el Laud­rups tid­li­ge­re hold i ør­ken­sta­ten, Lek­hwiya - et af tre hold med mak­si­mum­po­int. Job som kom­men­ta­tor Mi­cha­el Laud­rup har ik­ke haft et tra­e­nerjob, si­den han i ju­ni 2015 for­lod Lek­hwiya ef­ter at ha­ve gjort hol­det til Qa­tar-me­ster. Si­den har han va­e­ret kom­men­ta­tor for dan­ske TV3 Sport og span­ske BeIn Sports, hvor han har haft fokus på Cham­pions Le­ague og den span­ske Pri­me­ra Di­vi­sion.

Det er min­dre end en uge si­den – i man­dags – at Al-Rayy­an før­ste gang meld­te ud, at Mi­cha­el Laud­rup var på vej. Den­gang for­lød det, at den dan­ske tra­e­ner vil­le skri­ve un­der på en kon­trakt ’in­den for de na­e­ste par ti­mer i Do­ha’.

Det blev dog hur­tigt af­vist af dan­ske­ren i en mail til Ritzau. Si­den lød det på sam­me må­de fra Laud­rups mel­lem­mand, Bayram Tutum­lu, til BT:

»Der er ik­ke skre­vet un­der på no­get. Mi­cha­el Laud­rup er ik­ke tra­e­ner i Al-Rayy­an.«

Nu prø­ver Al-Rayy­an så igen. Va­len­cia luk­ket land Qa­tar-klub­bens ud­mel­ding kom sam­me dag, som et an­det mu­ligt tra­e­nerjob en­de­gyl­digt blev luk­ket land for Mi­cha­el Laud­rup. Han er i de se­ne­ste uger og­så ble­vet sat i for­bin­del­se med span­ske Va­len­cia, der midt i sep­tem­ber fy­re­de Pako Ay­estarán ef­ter en fryg­te­lig sa­e­son­start.

I går an­kom den tid­li­ge­re ita­li­en­ske land­stra­e­ner Ces­a­re Pran­del­li til den span­ske stor­by for at fa­erd­di­gø­re en af­ta­le med den tra­di­tions­ri­ge Pri­me­ra Di­vi­sion-klub. Af­ta­len om, at Pran­del­li skal va­e­re Va­len­ci­as nye tra­e­ner, blev meldt of­fi­ci­elt ud kort ef­ter klok­ken 19 i af­tes.

Nu ser Mi­cha­el Laud­rup i ste­det ud til at ven­de til­ba­ge til tra­e­n­er­li­vet i Qa­tar.

BT for­søg­te i af­tes uden held at få en kom­men­tar fra bå­de Mi­cha­el Laud­rup og hans mel­lem­mand, Bayram Tutum­lu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.