Problemet er va­ek

Mål mål mål

BT - - SPORTEN -

Vik­tor Fi­s­cher

VED SE­NE­STE LANDSHOLDSSAMLING

Las­se Vi­be

ANFØREREN PÅ SOMMERENS

An­dreas Cor­ne­li­us

AN­DREAS COR­NE­LI­US LIG­NE­DE

Mar­tin Brait­hwai­te

BRAIT­HWAI­TE HAR VA­E­RET

FOR NA­E­STEN PRA­E­CIS et år si­den sad jeg på et sta­dion i den po­rtu­gi­si­ske provins­by Bra­ga og over­va­e­re­de det dan­ske lands­hold gå fra ba­nen for tred­je kva­li­fi­ka­tions­kamp i tra­ek uden at sco­re. De rød­hvi­de var i spil­le- og re­sul­tat­ma­es­sig kri­se, og an­gri­ber­ne var ude af stand til at gø­re det, de var med for. Ni­ck­las Bendt­ner var ude af form, og hans al­ter­na­ti­ver og sup­ple­men­ter var ik­ke me­get skar­pe­re. Lands­hol­det hav­de groft sagt bå­de et scor­ings- og et an­gri­ber­pro­blem.

I dag – et år og en land­stra­e­ner se­ne­re – ser tin­ge­ne hel­dig­vis mar­kant an­der­le­des ud. Når Åge Ha­rei­de på lør­dag af­le­ve­rer sit hold­kort in­den VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod grup­pe­fa­vo­rit­ten Polen, har han kun­net va­el­ge mel­lem fem an­gri­be­re med spil­le­tid og mål i støv­ler­ne. Fem an­gri­be­re, der al­le står bed­re ste­der i de­res kar­ri­e­rer nu, end de gjor­de for pra­e­cis et år si­den. Det er da va­erd at bi­fal­de!

De dan­ske an­gri­ber­pro­ble­mer er forsvundet som Me­tal­li­ca­bilet­ter til en åb­nings­kon­cert i Roy­al Are­na. Og det sam­me bør scor­ings­pro­ble­mer­ne va­e­re, selv om der skul­le en Chri­sti­an Erik­sen-scor­ing til at sik­re en smal sejr over Ar­me­ni­en for en må­ned si­den.

Ni­co­lai Jør­gen­sen vi­ser in­ter­na­tio­nal klas­se med scor­in­ger og as­si­ster i bun­ke­vis i hol­land­ske Fey­eno­ord, Vik­tor Fi­s­cher star­ter in­de i Pre­mi­er Le­ague, Yus­suf Poul­sen er be­gyndt at sco­re mål i Bun­des­liga­en og An­dreas Cor­ne­li­us er ik­ke langt fra det ni­veau, der for år til­ba­ge gjor­de ham 75 mil­li­o­ner kro­ner va­erd. Når Pio­ne Si­sto sam­ti­dig blom­strer hos Cel­ta Vi­go i den span­ske liga, er det me­re end van­ske­ligt at ryn­ke på na­e­sen el­ler him­le med øj­ne­ne over de dan­ske an­gri­be­re. Det dir­rer lidt de rig­ti­ge ste­der i krop­pen, når dan­ske an­gri­be­re har suc­ces og sco­rer mål i de sto­re na­tio­na­le og eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger SOM DET SE­NE­STE års ud­vik­ling har vist, kan tin­ge­ne gan­ske vist hur­tigt ven­de. Men li­ge nu ser jeg of­fen­si­ven og an­gri­ber­ne som en af det dan­ske lands­holds sto­re styr­ker. Det er godt nok lang tid si­den, jeg sidst har haft det så­dan! Og det er en god for­nem­mel­se. Når vi sam­ti­dig ser un­ge Kas­per Dol­berg ban­ke på Åge Hareides dør, som var han ul­ven fra de tre små gri­se, mens Ni­ck­las Bendt­ner spil­ler sig i form, og Mar­tin Brait­hwai­te le­ger med i den fran­ske top­sco­rer­strid, kan vi ik­ke be­kla­ge os. Hver­ken med hen­blik på nu­ti­den og frem­ti­den. Net­op frem­ti­den til­hø­rer net­op Kas­per Dol­berg. Den un­ge midtjy­de gør det fan­ta­stisk i Ajax, og hans tid kom­mer – og den kom­mer snart. Må­ske kom­mer den al­le­re­de se­ne­re på ef­ter­å­ret, men li­ge nu me­ner jeg, Åge Ha­rei­de har ud­ta­get de rig­ti­ge an­gri­be­re. Den hånd­fuld, han har med, da­ek­ker i mi­ne øj­ne he­le pa­let­ten af hur­tig­hed, tek­nik, fy­sik og ho­ved­støds­styr­ke. Der­for må Dol­berg – og Bendt­ner – ven­te lidt. Det dir­rer lidt de rig­ti­ge ste­der i krop­pen, når dan­ske an­gri­be­re har suc­ces og sco­rer mål i de sto­re na­tio­na­le og eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger. Sam­ti­dig styr­ker det tro­en på, at lands­hol­det kan få et re­sul­tat på lør­dag i den­ne VM-kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rings sva­e­re­ste kamp. Polen på ude­ba­ne er en ka­em­pe­ma­es­sig op­ga­ve. Men med de an­gri­be­re, det dan­ske lands­hold kan rå­de over net­op nu, er det i or­den og­så at sen­de op­ti­mis­men en tur i of­fen­si­ven.

hav­de Fi­s­cher fortra­engt Yus­suf Poul­sen fra plad­sen ved si­den af Ni­co­lai Jør­gen­sen, og det kom Ha­rei­de ik­ke til at for­try­de. Fi­s­cher spil­le­de to go­de kam­pe, og si­den har den spra­el­ske an­gri­ber da og­så na­er­met sig hol­det i Mid­dles­brough. I går star­te­de Fi­s­cher for an­den gang in­de i Pre­mi­er Le­ague. Det fejre­de den tid­li­ge­re FCM- og Ajax-spil­ler med en as­sist i kam­pen mod West Ham.

Nul mål i fem kam­pe for Mid­dles­brough

olym­pi­ske lands­hold er ik­ke med i Hareides pla­ner net­op nu. Men han gør det for­nuf­tigt i The Cham­pions­hip. Li­ge nu er vir­ker det dog, som om der er et lil­le styk­ke vej til trup­pen.

To mål i fem kam­pe for Brent­ford.

for få må­ne­der si­den en re­ser­ve i FC Kø­ben­havn. Nu er han ef­ter­hån­den Stå­le Sol­bak­kens første­mand. Den ho­ved­s­støds­sta­er­ke an­gri­ber har va­e­ret frem­ra­gen­de i den­ne sa­e­son. Isa­er i de eu­ro­pa­ei­ske kam­pe har han va­e­ret ustyr­lig – kro­net med den ud­lig­nen­de scor­ing, da FCK for snart tre uger si­den spil­le­de 1-1 i Por­to. ’Cor­ner’ er det fy­si­ske al­ter­na­tiv til de me­re tek­nisk sta­er­ke an­grebs­kol­le­ger på lands­hol­det. Og han har tur i den!

Ni mål i 16 kam­pe for FC Kø­ben­havn

ska­det de se­ne­ste par uger, men i af­tes var han til­ba­ge i Toulou­ses trup. Den ve­stjy­ske hur­tig­lø­ber har va­e­ret livs­far­lig for­an mål i den­ne sa­e­son, hvor han og­så er ble­vet an­fø­rer i den fran­ske klub.

Fi­re mål i fi­re kam­pe for Toulou­se (in­den gårs­da­gens kamp mod Ca­en, red.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.