Kol­le­ga­en blev sat på plads

BT - - SPORTEN -

BT I MALAYSIA mu­lig­he­den for at slut­te la­en­ge­re frem­me.

»Jeg er til­freds med re­sul­ta­tet, men lidt ir­ri­te­ret over at jeg ik­ke fik det op­ti­ma­le ud af mi­ne da­ek til sidst. Jeg brem­se­de en smu­le for sent i før­ste sving og blo­ke­re­de hju­le­ne,« sag­de Ke­vin Magnus­sen til BT ef­ter kva­li­fi­ka­tio­nen.

Dan­ske­ren for­kla­rer, at hans fejl kan ha­en­ge sam­men med den mang­len­de tra­e­ning på ba­nen fre­dag, hvor hans bil brød i brand.

»Det ha­en­ger og­så sam­men med, at jeg ik­ke fik kørt nok om­gan­ge fre­dag. Det var før­ste gang, jeg prø­ve­de at brem­se så sent,« sag­de Ke­vin Magnus­sen.

En start­po­si­tion som num­mer 14 var dog me­re, end Re­nault og Ke­vin Magnus­sen hav­de for­ven­tet før kva­li­fi­ka­tio­nen, og der­for lu­ne­de re­sul­ta­tet helt sik­kert i dan­ske­rens lejr.

Selv­om Ke­vin Magnus­sen igen over­ra­ske­de i sin el­lers lang­som­me ra­cer, kom re­sul­ta­tet i ly­set af, at Re­nault ik­ke har ak­ti­ve­ret den op­tion, som tea­met hav­de på ham om at for­la­en­ge sam­ar­bej­det i 2017.

BT kun­ne i sep­tem­ber som det før­ste me­die af­slø­re, at Ke­vin Magnus­sen fra 1. ok­to­ber er fri til at fin­de en ny ar­bejds­gi­ver ef­ter årets ud­gang. Ke­vin Magnus­sen sa­et­ter dog for­ment­lig sta­dig sin lid til, at Re­nault kom­mer til­ba­ge med et til­bud om en for­la­en­gel­se, men i prin­cip­pet er han fri til at gå. Af­kla­ring på vej Re­nault sa­et­tes fort­sat i for­bin­del­se med en hånd­fuld kø­re­re. En af dem er me­xi­ca­ne­ren Ser­gio Pe­rez, men iføl­ge bå­de Sky Sports og Au­tosport er han nu en­de­gyl­digt enig med For­ce In­dia om at for­la­en­ge sin kon­trakt og kø­re vi­de­re for tea­met i 2017.

Fra pit­ten for­ly­der det, at Ser­gio Pe­rez og For­ce In­dia må­ske vil of­fent­lig­gø­re af­ta­len før lø­bet i Malaysia. Selv sag­de me­xi­ca­ne­ren føl­gen­de til Sky Sports ef­ter kva­li­fi­ka­tio­nen:

»Der er ble­vet gjort sto­re frem­skridt, og jeg ved, hvor jeg kø­rer til na­e­ste år.«

Når Ser­gio Pe­rez har be­stemt sig for, hvad han skal i 2017, me­ner fle­re iagt­ta­ge­re, at fel­tet for­holds­vis hur­tigt vil luk­ke re­sten af de le­di­ge plad­ser, og der­med kan der og­så snart kom­me en af­kla­ring til Ke­vin Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.