To ma­end – en ti­tel

BT - - SPORTEN -

SELV­OM DER STA­DIG re­ste­rer seks løb, er der kun to kø­re­re til­ba­ge i kam­pen om For­mel 1-VM: ver­dens­meste­ren 2016 hed­der en­ten Ni­co Ros­berg el­ler Lewis Ha­milt­on. Ti­telkam­pen mel­lem de to Mer­ce­des-kø­re­re har bøl­get frem og til­ba­ge he­le året. Ef­ter at ha­ve tabt VM 2015 til Ha­milt­on brug­te Ros­berg vin­te­r­en til men­tal op­ryd­ning, og han be­gynd­te 2016 med fi­re sej­re i tra­ek. Men ty­ske­rens di­rek­te kurs mod ver­dens­mester­ska­bet blev af­brudt, da han ram­le­de sam­men med Ha­milt­on på før­ste om­gang af Spa­ni­ens Grand Prix i maj. Sam­men­stø­det aen­dre­de styr­ke­for­hol­det, og Ha­milt­on vandt seks af de syv na­e­ste løb.

Der­med syn­tes VM-kam­pen af­gjort. Vi har tid­li­ge­re set Ros­berg med so­li­de for­spring, men hver gang Ha­milt­on brød til­ba­ge, vir­ke­de det, som om ty­ske­ren lag­de sig fladt ned. Det vir­ke­de som end­nu en un­der­streg­ning af, at Ha­milt­on sim­pelt hen er na­tur­ligt hur­ti­ge­re end Ros­berg, I ÅR ER det an­der­le­des. I år er det Ros­berg, der bry­der til­ba­ge. Han har vun­det de tre se­ne­ste løb, og i Sin­ga­po­re for 14 da­ge si­den var han 0,7 se­kund hur­ti­ge­re end Ha­milt­on un­der kva­li­fi­ka­tio­nen. Det er en enorm for­skel mel­lem to team­kam­me­ra­ter – så stor at vi i år vel kun har op­le­vet den mel­lem Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer i Re­nault­tea­met.

I Malaysia er Mer­ce­des-duo­en igen ryk­ket ta­et­te­re sam­men. Al­li­ge­vel har Lewis Ha­milt­on alt mu­lig grund til at va­e­re be­kym­ret. Når det vir­ke­lig spid­ser til, har han ind­til nu va­e­ret i stand til at kon­trol­le­re Ros­berg – eng­la­en­de­rens med­fød­te hur­tig­hed og ag­gres­si­vi­tet har sat ty­ske­ren ef­fek­tivt på plads. Så­dan er det ik­ke la­en­ge­re. Ros­berg kan godt nok ik­ke fin­de ud af at kø­re li­ge så kom­pro­mis­løst som Ha­milt­on, men han la­der sig ik­ke la­en­ge­re skra­em­me af eng­la­en­de­rens ’rocker-me­to­der’. Det vir­ker og­så, som om Ros­berg med hen­syn til rå hur­tig­hed er gå­et et gear op.

Ni­co Ros­berg er kort sagt ble­vet om­trent li­ge så hur­tig som Ha­milt­on. Han kan gi­ve igen af na­e­sten sam­me skuf­fe, når eng­la­en­de­ren for­sø­ger sig med sin ’flyt-dig-el­ler-der-sker-en-ulyk­ke’-stil. Mens Ha­milt­on la­der sin kør­sel på­vir­ke af pro­ble­mer i pri­vat­li­vet og dår­li­ge re­sul­ta­ter, vir­ker Ros­berg al­tid i ba­lan­ce NÅR MER­CE­DES-KØRERNE NU er om­trent li­ge hur­ti­ge og om­trent li­ge fra­ek­ke, er der an­dre fak­to­rer, der bli­ver af­gø­ren­de. Ek­sem­pel­vis men­tal styr­ke og in­tel­li­gens.

Her tror jeg, Ros­berg er for­an. Han er langt bed­re end Ha­milt­on til at fo­ku­se­re. Mens eng­la­en­de­ren mel­lem lø­be­ne fa­rer ver­den rundt med si­ne to hunde for at ha­en­ge ud med si­ne mu­si­ker­ven­ner, la­der Ros­berg op hjem­me hos fa­mi­li­en i Mo­na­co. Mens Ha­milt­on la­der sin kør­sel på­vir­ke af pro­ble­mer i pri­vat­li­vet og dår­li­ge re­sul­ta­ter, vir­ker Ros­berg al­tid i ba­lan­ce.

Mens Ha­milt­on of­te har pro­ble­mer med mo­tor, kob­ling og gear­kas­se, sa­et­ter Ros­berg sig ind i tek­nik­ken og ud­nyt­ter den op­ti­malt.

Lewis Ha­milt­on er må­ske sta­dig en lil­le­bit­te smu­le hur­ti­ge­re end Ni­co Ros­berg. Men ty­ske­ren vir­ker en hel del klo­ge­re.

Dét kan kom­me til at af­gø­re For­mel 1-VM 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.