Fejl­in­ve­ste­rin­ger har gi­vet Trump mil­li­ard­fradrag

BT - - NYHEDER - /ritzau/

I går af­slø­re­de The New York Ti­mes, at den må­ske kom­men­de pra­esi­dent i USA ik­ke har be­talt ind­komstskat si­den 1995.

Men Do­nald Trump har in­tet ulov­ligt gjort.

Han har ba­re gjort brug af sa­er­de­les gun­sti­ge reg­ler for vel­ha­ven­de skat­tey­de­re i USA, frem­går det af ar­tik­len.

Trump ind­be­ret­te­de på sin selvan­gi­vel­se i 1995 et tab på 916 mil­li­o­ner dol­lar. Og det kan ha­ve gi­vet ham så sto­re fradrag de ef­ter­føl­gen­de år, at han helt lov­ligt må­ske har kun­net und­gå af be­ta­le stats­skat i op til 18 år, ly­der det i New York Ti­mes.

Be­lø­bet, der sva­rer til over seks mil­li­ar­der kro­ner, stam­mer fra en ra­ek­ke af Do­nalds Trumps fejl­slag­ne for­ret­nings­e­ven­tyr i be­gyn­del­sen af 1990er­ne.

I At­lan­tic Ci­ty ef­ter­lod han tre ka­si­no­er som fi­nan­si­elt vrag­gods. Et ind­t­og i luft­farts­bran­chen end­te og­så med en økonomisk lus­sing, og des­u­den ti­me­de han sit op­køb af det kend­te Pla­za Ho­tel i New York for­kert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.