HE­LE VER­DEN SIG

BT - - NYHEDER -

sen­del­se af di­ver­se do­ku­men­ter fra dem, der al­le­re­de har be­slut­tet, at Tøn­der er ste­det, hvor de skal ha­ve hin­an­den. Så travlt er der på vi­el­ses­kon­to­ret, at by­rå­det på na­e­ste års bud­get har af­sat penge til at an­sa­et­te end­nu en fuld­tids­be­ska­ef­ti­get gif­te­fo­ged, så der fra nytår er fem. Li­be­ral dansk lov­giv­ning Når li­ge net­op Tøn­der er så po­pu­la­ert, skyl­des det dels, at den dan­ske lov­giv­ning er be­ty­de­ligt me­re li­be­ral og frem­kom­me­lig end de fle­ste an­dre lan­des, når det hand­ler om gif­ter­mål, dels gra­en­se­by­ens be­lig­gen­hed i for­hold til Tys­kland. Og dels en sa­er­lig ser­vi­ce og hur­tig eks­pe­di­tion, for­di kom­mu­nen sat­ser på at få gif­te­lyst­ne par til by­en.

»For os er sel­ve vi­el­sen den mind­ste del af ar­bej­det. Vi har få­et frem­sendt par­ter­nes do­ku­men­ter på for­hånd, så vi har haft mu­lig­hed for at kon­trol­le­re dem, og der­u­d­over skal par­ret mø­de frem per­son­ligt til an­mel­del­se. Vi har an­mel­del­ser man­dag og tirs­dag, hvor de mø­der op her, og hvor vi skal se ori­gi­nalt pas, som vi kø­rer gen­nem en scan­ner, ori­gi­nal op­hold­stil­la­del­se og even­tu­el ori­gi­nal skils­mis­se­be­ga­e­ring. I Dan­mark er det så­dan, at hvis folks fø­de­sted er ind­ført i pas­set, så er det til­stra­ek­ke­ligt og ik­ke nød­ven­digt med en fød­sel­sat­test. Men i Tys­kland er det me­get me­re bu­reau­kra­tisk. Der kan man slet ik­ke bli­ve vi­et, hvis man ik­ke har sin ori­gi­na­le fød­sel­sat­test. Når vi har sik­ret, at alt er i or­den, får par­ret ter­min til vi­el­sen. Det na­e­ste, der sker, er så, at de bli­ver vi­et. Det har vi af­sat ons­dag, tors­dag og fre­dag til,« forta­el­ler gif­te­fo­ged Ben­te Sten­ger, som til­fø­jer:

»Der er stor for­skel på stem­nin­gen ved an­mel­del­sen og ved sel­ve vi­el­sen. Som re­gel er det så­dan, at når par­re­ne kom­mer her man­dag el­ler tirs­dag, så op­le­ver vi, at de er me­get an­s­pa­end­te og nervø­se. Men smi­le­ne bli­ver bre­de­re, li­ge så snart pa­pi­rer­ne er ord­net. Og der er en end­nu bed­re og me­re af­slap­pet stem­ning ved sel­ve vi­el­sen,« si­ger hun. Til­ba­ge til Mün­chen Mens det ny­slå­e­de bru­de­par Sa­ra og Ab­dul Mo­ham­med har få­et de­res lil­le guld­klump af en dat­ter sik­kert fastspa­endt i bar­nesa­e­det og al­le­re­de er tril­let ind i Tys­kland på vej til­ba­ge mod Mün­chen, er det nu ble­vet ukrain­ske Anast­a­sia Lytov­ka og ty­ske Adam Kucz­mi­ks tur til at si­ge ja til hin­an­den.

De har si­den an­mel­del­sen, som tog et kvar­ter, over­nat­tet tre gan­ge på et ho­tel li­ge syd for gra­en­sen, mens de har ven­tet på den sto­re dag. Til dag­lig bor de sam­men i Ber­lin, hvor han ar­bej­der som elek­tro­in­ge­ni­ør, og hun er kom­mu­nal sags­be­hand­ler.

Par­ret på hen­holds­vis 32 og 30 år sid­der og hol­der hin­an­den i hån­den og lyt­ter, mens gif­te­fo­ged Ben­te Skip­per ta­ler om at ae­re og respek­te­re hin­an­den i med­gang og mod­gang og i sin ta­le på tysk re­ci­te­rer fle­re pas­sa­ger fra Grundtvigs ’Det er så yn­digt at føl­ges ad’.

Kort ef­ter har de få­et pa­pir på hin­an­den og ser nu end­nu me­re fo­rel­ske­de ud, end da de kom.

»Vo­res fa­mi­li­er ved slet ik­ke, at vi er ta­get her­op for at bli­ve gift. Ik­ke at det er hem­me­ligt, men vi har ba­re ik­ke sagt det til dem. Vi fandt frem til Tøn­der, da vi sad og goog­le­de en af­ten for et par må­ne­der si­den,« forta­el­ler en glad Adam Kucz­mik.

Anast­a­sia, som nu er hans hu­stru, til­fø­jer: »Vi har so­vet ret dår­ligt i nat, for­di vi har va­e­ret lidt nervø­se. Men det er vi ik­ke me­re,« si­ger hun med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.