ER JA I TØN­DER Bru­de­par ska­ber om­sa­et­ning i by­en

BT - - NYHEDER -

et stort smil og klem­mer Adams hånd, som hun har holdt i sin bå­de før, un­der og ef­ter vi­el­sen.

Tors­dag sag­de 26 par ja til hin­an­den i Tøn­der. Den­ne fre­dag gør ni an­dre par det sam­me. Vi­el­ser­ne, som på én gang er bå­de høj­ti­de­li­ge og af­slap­pe­de, er kla­ret in­den klok­ken 11.30. Samt­li­ge ny­gif­te strå­ler af lyk­ke, når de kom­mer ud. ’Man bli­ver vir­ke­lig glad’ Og den slags kan ik­ke und­gå at smit­te af på gif­te­fo­ge­der­ne hver ene­ste gang, de har sør­get for, at to men­ne­sker får hin­an­den.

»Kan du ik­ke for­stå, at vi godt kan li­de vo­res job,« spør­ger Ben­te Skip­per med et ka­em­pe smil. Og sup­ple­res af en af de an­dre gif­te­fo­ge­der på kon­to­ret, Clau­dia Brandt:

»Man bli­ver vir­ke­lig glad af det her. Folk er så po­si­ti­ve og tak­nem­me­li­ge. Man er helt høj bag­ef­ter.« PENGE I KAS­SEN Det er så yn­digt at føl­ges ad. Og det gør be­stemt ik­ke no­get, at det – i al fald in­di­rek­te – og­så sam­ti­dig ka­ster lidt kro­ner af sig til kom­mu­ne­kas­sen i form af øget turis­me med fle­re over­nat­nin­ger, me­re han­del i bu­tik­ker­ne og fle­re ga­e­ster på de lo­ka­le caféer og re­stau­ran­ter. Tøn­ders borg­me­ster Hen­rik Frand­sen (V) er glad for de op mod et par tu­sin­de vi­el­ser, der hvert år er i den gam­le marsk­by. Og han er glad bå­de på bru­de­par­re­nes veg­ne og på kom­mu­nens veg­ne.

»Folk kom­mer her­til lang­vejs fra for at bli­ve gift, for­di vi le­ve­rer en rig­tig god og pro­fes­sio­nel ser­vi­ce over for bru­de­par­re­ne. Vi gør me­get ud af, at tin­ge­ne er i or­den, og at bru­de­par­re­ne fø­ler sig godt til­pas og vel­kom­ne her, for vi vil ger­ne ha­ve end­nu fle­re til Tøn­der for at bli­ve gift. Det er med til at gi­ve liv og kulør i by­en med de man­ge na­tio­na­li­te­ter, og sam­ti­dig er der den af­led­te ef­fekt, at det kom­mer de hand­len­de til go­de. De er rig­tig gla­de for det, li­ge­som selv­føl­ge­lig og­så over­nat­nings­ste­der­ne er gla­de for det. Vi­el­ser­ne er med til at ska­be om­sa­et­ning he­le året. Og det er ik­ke kun pga. over­nat­nin­ger­ne, men og­så hos blom­ster­hand­ler­ne, hos smyk­ke­hand­ler­ne og så vi­de­re. Vi har al­drig la­vet en vi­den­ska­be­lig og til­bunds­gå­en­de un­der­sø­gel­se af, hvad det be­ty­der rent økonomisk for os med de man­ge bru­de­par, men vi har en tom­mel­finger­re­gel, der si­ger, at hver vi­el­se gi­ver cir­ka 2.000 kro­ner til­ba­ge til by­en,« si­ger Hen­rik Frand­sen.

Så hvis tom­mel­finger­reg­len hol­der, ka­ster det alt­så med det nu­va­e­ren­de ni­veau na­e­sten fi­re mil­li­o­ner kro­ner af sig til Tøn­der og by­ens hand­len­de hvert år. Hvil­ket kun gi­ver mod på, at end­nu fle­re i frem­ti­den skal sme­des i hy­mens la­en­ker i den smuk­ke gam­le amts­rå­ds­sal, som er ble­vet ind­ret­tet kun til det for­mål.

Hvis man så iso­le­ret på om­kost­nin­ger­ne i for­bin­del­se med de man­ge vi­el­ser, vil­le det fak­tisk va­e­re en net­toud­gift for Tøn­der Kom­mu­ne. For hver vi­el­se ko­ster cir­ka tu­sind kro­ner med alt det ar­bej­de, der skal gø­res, så alt går rig­tigt til, mens kom­mu­nen kun må op­kra­e­ve 500 kro­ner fra bru­de­par­re­ne.

Men net­toud­gif­ten op­ve­jes alt­så godt og vel af den øge­de om­sa­et­ning, som kom­m­mer de hand­len­de til go­de, og der­med gi­ver det i sid­ste en­de et for­nuf­tigt mil­li­on­plus i kom­mu­nens hus­hold­nings­regn­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.