Po­li­ti­ker: Vi un­der­gra­ver tysk lov­giv­ning

BT - - NYHEDER -

KRI­TIK An­ders Vi­sti­sen, med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet for Dansk Fol­ke­par­ti, me­ner, at den dan­ske lov­giv­ning om vi­el­ser er alt for li­be­ral, når den – med Vi­sti­sens ord – be­vidst bli­ver brugt til at om­gå og un­der­gra­ve Tys­klands reg­ler på om­rå­det. »Jeg sy­nes, der er et pro­blem, når der in­den­for EU og Schen­gen-om­rå­det er så vidt for­skel­li­ge reg­ler mel­lem lan­de­ne, så man kan om­gå de ty­ske reg­ler ved at be­nyt­te sig af at kø­re li­ge op på den an­den si­de af gra­en­sen og bru­ge den dan­ske, me­re li­be­ra­le lov­giv­ning. Det har al­drig va­e­ret in­ten­tio­nen, at de dan­ske vi­el­ses­reg­ler skal bru­ges som en fin­te til at om­gå Tys­klands eg­ne love,« si­ger An­ders Vi­sti­sen til BT.

Han pe­ger på, at én ting er, at pa­pir­ar­bej­det er be­ty­de­ligt let­te­re at få kla­ret i Dan­mark, end det er syd for gra­en­sen. Men det, han ser som det vir­ke­li­ge pro­blem, er, at Tys­kland ik­ke har sam­me til­knyt­nings­krav, som vi har i Dan­mark, når det ga­el­der bor­ge­re, der kom­mer fra lan­de uden for EU. Fin­ten i Tøn­der »Hvis der her i Dan­mark kom­mer for ek­sem­pel en tyr­kisk stats­bor­ger, som vil gif­tes med en part­ner fra hjem­lan­det, så vil de få at vi­de, at de kan bli­ve fa­mi­lie­sam­men­ført i Tyr­ki­et med hen­vis­ning til til­knyt­nings­kra­vet. Men de ty­ske reg­ler er an­der­le­des, så hvis de be­nyt­ter fin­ten med li­ge at smut­te op og bli­ve gift i Tøn­der og så kø­re hjem igen, så har vi her i Dan­mark va­e­ret et red­skab til at un­der­mi­ne­re de ty­ske reg­ler. Hvis man ger­ne vil hja­el­pe til med at be­gra­en­se den uhin­dre­de ad­gang til Tys­kland af bor­ge­re fra tred­je­ver­dens lan­de, så de der­med bli­ver EU-bor­ge­re og kan be­nyt­te sig af de go­der, der lig­ger i det, så er man nødt til at gri­be det an­der­le­des an,« me­ner eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­ren. Hvis man ger­ne vil hja­el­pe til med at be­gra­en­se den uhin­dre­de ad­gang til Tys­kland af bor­ge­re fra tred­je­ver­dens lan­de, så er man nødt til at gri­be det an­der­le­des an

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.