May: Klar til EU-exit i marts

BT - - NYHEDER -

Pre­mi­er­mi­ni­ster, The­resa May gjor­de det i går helt klart, at in­den ud­gan­gen af marts af­le­ve­rer Stor­bri­tan­ni­en sin an­søg­ning om at kom­me ud af EU.

»Vi vil sa­et­te det i gang in­den ud­gan­gen af marts na­e­ste år,« fastslog hun fra ta­ler­sto­len ved det kon­ser­va­ti­ve par­tis kon­gres i Bir­m­ing­ham.

Det er en be­sked, som de 27 øv­ri­ge med­lem­slan­de har ven­tet på, si­den de bri­ti­ske va­el­ge­re 23. ju­ni be­slut­te­de, at Stor­bri­tan­ni­en ik­ke la­en­ge­re skal va­e­re med i EU.

Der­med er der ud­sigt til, at bri­ter­ne kan va­e­re helt ude af EU i marts 2019.

Når ar­ti­kel 50 ak­ti­ve­res, går en to år lang pro­ces i gang, hvor bo­de­lin­gen mel­lem EU og Stor­bri­tan­ni­en af­ta­les.

Når de to år er gå­et, tra­e­der Stor­bri­tan­ni­en helt ud af EU, med­min­dre al­le par­ter i EU er eni­ge om at ud­sky­de da­to­en.

»Fol­ke­af­stem­nin­gens re­sul­tat var klart. Det var le­gi­timt. Det var den stør­ste stem­me for for­an­dring, som det­te land no­gen­sin­de har set. Bre­xit be­ty­der bre­xit - og vi vil gø­re det til en suc­ces. Alt, hvad vi gør, mens vi for­la­der EU, bli­ver i over­ens­stem­mel­se med loven og vo­re trak­tat­for­plig­tel­ser,« sag­de hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.