Alep­po i knae

Lo­kal jour­na­list: Re­gi­met er klar til at of­re be­folk­nin­gen i øst-Alep­po

BT - - NYHEDER - KRIG I SY­RI­EN Al­lan Sø­ren­sen | also@ber­ling­s­ke.dk

»Vi er ved at lø­be tør for alt. Selv håb.« Or­de­ne kom­mer fra den sy­ri­ske jour­na­list Ra­mi Zay­at, der op­hol­der sig i de søn­der­bom­be­de de­le af Alep­po. Han skri­ver via Whats-App (en app, der bru­ges til at kom­mu­ni­ke­re med), mens det sy­ri­ske re­gi­me og Rusland fort­sa­et­ter bom­bar­de­men­tet af by­en.

I lø­bet af we­e­ken­den er Østa­lep­pos stør­ste ho­spi­tal ble­vet ramt to gan­ge med tøn­de­bom­ber. Na­e­sten 100 børn har mi­stet li­vet den se­ne­ste uge, vand­va­erk og un­derjor­di­ske van­d­rør er og­så ble­vet ramt. En ha­er på om­kring 10.000 sol­da­ter fra re­gi­mets Hiz­bol­lah, iraki­ske shi­a­mi­lit­ser og af­g­han­ske en­he­der tru­er med at ero­bre den øst­li­ge del af stor­by­en, hvor om­kring 300.000 ind­byg­ge­re sta­dig op­hol­der sig.

»Si­tu­a­tio­nen i Alep­po er den vaerste hu­ma­ni­ta­e­re tra­ge­die si­den An­den Ver­denskrig,« sag­de FNs sa­er­li­ge ud­sen­ding Staf­fan De Mis­tu­ra til tv-sta­tio­nen al-Ja­ze­e­ra i går.

Ra­mi Zay­at sen­der de be­ske­der, han og øst-Alep­pos an­dre ind­byg­ge­re kon­stant mod­ta­ger via te­le­fon fra det sy­ri­ske re­gi­me, vi­de­re. De er ek­semp­ler på den psy­ko­lo­gi­ske krigs­fø­rel­se, re­gi­met fø­rer mod be­folk­nin­gen si­de­lø­ben­de med de dag­li­ge bom­bar­de­men­ter.

»Til øst-Alep­pos be­folk­ning: Over­giv jer til den sy­ri­ske ha­er, hvis I vil for­bli­ve i li­ve,« står der i en af de be­ske­der, Ra­mi har mod­ta­get.

»Ter­r­o­ri­ster bom­ber je­res hjem, og de vil snart bru­ge ke­mi­ske vå­ben. I bør hja­el­pe den sy­ri­ske ha­er med at nå frem til Øst-alep­po,« står der i en an­den be­sked. Klar til at of­re be­folk­nin­gen For før­ste gang i man­ge må­ne­der har Ra­mi in­gen anel­se om, hvad der kan ske de kom­men­de uger. Han ple­jer ik­ke at hol­de sig til­ba­ge med ana­ly­ser af si­tu­a­tio­nen, men li­ge nu har han ik­ke no­get bud.

»Jeg tror, at re­gi­met og Rusland har ta­get en be­slut­ning om, at he­le øst-Alep­pos be­folk­ning kan of­res. De op­for­drer de ci­vi­le til at flyg­te, men det er umu­ligt. Sam­ti­dig bom­ber de ho­spi­ta­ler, vand­va­erk, ci­vi­le og nød­hja­elps­for­sy­nin­ger,« skri­ver han til Ber­ling­s­ke.

Oberst Ri­ad al-As­sad, en af grund­la­eg­ger­ne af op­po­si­tions­ha­e­ren Den Frie Sy­ri­ske Ha­er, er over­be­vist om, at det sy­ri­ske re­gi­me i Alep­po øn­sker at gen­ta­ge sce­na­ri­et fra Homs. Tid­li­ge­re i den sy­ri­ske bor­ger­krig tvang re­gi­met og den li­ba­ne­si­ske Hiz­bol­lah-or­ga­ni­sa­tion sto­re de­le af ci­vil­be­folk­nin­gen ud af Homs for der­ef­ter at la­de shi­amus­li­mer fra Iran bosa­et­te sig i om­rå­det.

»As­sad-re­gi­met øn­sker at skif­te be­folk­nin­gen ud og der­med aen­dre på de­mo­gra­fi­en,« si­ger Ri­ad alAs­sad i et in­ter­view til det sy­ri­ske me­die Za­man al-Wasl.

De fort­sat­te bom­bar­de­men­ter i Alep­po øger spa­en­din­ger­ne mel­lem USA og Rusland. Par­ter­ne nå­e­de for ny­lig til enig­hed om en vå­ben­stil­stand i Sy­ri­en. Ef­ter en uge blev af­ta­len ik­ke for­la­en­get, og si­den har beg­ge par­ter be­skyldt hin­an­den for at va­e­re år­sag til vå­ben­stil­stan­dens en­de­ligt.

I øje­blik­ket tru­er USA med at af­bry­de det plan­lag­te sik­ker­heds­sam­ar­bej­de med Rusland, som og­så var en del af af­ta­len. Uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry si­ger, at hans for­slag om at an­ven­de magt mod det sy­ri­ske re­gi­me for at stop­pe bom­bar­de­men­tet af Alep­po ik­ke støt­tes af et fler­tal i den ame­ri­kan­ske ad­mi­ni­stra­tion. Og nu har Ker­rys ud­ta­lel­se få­et Rusland til at re­a­ge­re med en trus­sel.

»Hvis USA an­gri­ber den sy­ri­ske ha­er di­rek­te, vil det med­fø­re for­fa­er­de­li­ge ’tek­to­ni­ske for­an­drin­ger’ (for­skyd­nin­ger, red.), ik­ke kun i Sy­ri­en, men i re­gio­nen ge­ne­relt,« ci­te­rer rus­si­ske nyheds­bu­reau­er uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets talskvin­de Ma­ria Zak­ha­rova for at si­ge. Ac­cept af an­greb på Is­ra­el? Si­den den be­ma­er­k­ning har eks­per­ter for­søgt at tol­ke, hvad den rus­si­ske trus­sel in­de­hol­der. Nog­le over­ve­jer, om det kan om­fat­te rus­sisk støt­te til at la­de Hiz­bol­lah og Iran ret­te et an­greb mod Is­ra­el, mens an­dre nø­jes med at tol­ke det som Ruslands me­get di­rek­te må­de at be­de USA om ik­ke at blan­de sig yder­li­ge­re i den sy­ri­ske krig.

I lø­bet af we­e­ken­den blev mindst 30 de­mon­stra­tio­ner af­holdt i Eu­ro­pa og USA som støt­te til Alep­pos ci­vi­le be­folk­ning. Man­ge op­for­dre­de USA til at blan­de sig for at for­hin­dre yder­li­ge­re mas­sa­krer. Men mel­lem linjer­ne in­di­ke­rer Mark To­ner, vi­ce­tals­mand for Det Hvi­de Hus, at USA ik­ke vil for­hin­dre, at øst-Alep­po fal­der.

»Det er van­ske­ligt at si­ge, hvor­når en by fal­der, men in­ten­si­ve­rin­gen af vol­den in­di­ke­rer, at det snart kan ske,« sag­de Mark To­ner på en pres­se­kon­fe­ren­ce i lø­bet af fre­dag. Ved sam­me lej­lig­hed sag­de han, at »Alep­pos mu­li­ge fald vil va­e­re et ne­der­lag for he­le ver­den«.

Si­tu­a­tio­nen i Alep­po er den vaerste hu­ma­ni­ta­e­re tra­ge­die si­den An­den Ver­denskrig Staf­fan De Mis­tu­ra, FN-ud­sen­ding

FO­TO: REU­TERS/SULTAN KITAZ

Mas­sa­kren i Alep­po i Sy­ri­en går hårdt ud over ci­vil­be­folk­nin­gen. In­gen skå­nes. Hel­ler ik­ke børn.

FO­TO: REU­TERS/ABDALRHMAN ISMAIL

Sy­ri­ske og rus­si­ske krigs­fly har gen­nem­ført bom­bar­de­men­ter i Alep­po.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.