3D til kamp mod na­zi­for­bry­de­re

BT - - NYHEDER -

ver dem en pra­e­cis mo­del af kon­cen­tra­tions­lej­ren Aus­chwitz-Bir­ke­nau un­der kri­gen. Den ty­ske na­zi­ja­e­ger Jens Rom­mel, der står i spid­sen for ef­ter­forsk­nin­gen af na­zi-krigs­for­bry­de­re, for­kla­rer, at mista­enk­te of­te for­kla­rer sig med, at de ik­ke vid­ste, hvad der fo­re­gik i lej­re­ne.

»Rent juri­disk så hand­ler det om ind­sigt: kan en mista­enkt ha­ve vidst, at men­ne­sker er ble­vet ført ind i ga­skam­re el­ler skudt? Det kan den­ne mo­del hja­el­pe med at opkla­re,« si­ger Jens Rom­mel til The Gu­ar­di­an.

Iføl­ge Jens Rom­mel er der sta­dig et to­cif­ret an­tal af mista­enk­te krigs­for­bry­de­re, som sta­dig er i li­ve og po­ten­ti­elt kan ri­si­ke­re ret­ter­gang. Til­ba­ge i fe­bru­ar blev de to tid­li­ge­re SS-sol­da­ter Re­in­hold Han­ning på 93 år og Hu­bert Zaf­ke på 95 år rets­for­fulgt og stil­let til an­svar for de­res ger­nin­ger un­der An­den Ver­denskrig, hvor de var an­kla­get for at ha­ve med­vir­ket til drab på fle­re tu­sin­de men­ne­sker i Aus­chwitz. De til­stod beg­ge at ha­ve ar­bej­det i Aus­chwitzlej­ren, men na­eg­te­de at ha­ve va­e­ret in­vol­ve­ret i mas­sed­ra­be­ne. Han­ning blev dømt for med­vir­ken til mas­sed­rab ved hja­elp af en tid­li­ge­re mo­del af den sam­me vir­tu­al re­a­li­ty­tek­no­lo­gi. Zaf­ke und­gik straf og er nu for fjer­de gang an­kla­get for med­vir­ken. Fjer­ner tviv­len Det er den­ne ty­pe tvivls­spørgs­mål, som vir­tu­al re­a­li­ty-tek­no­lo­gi vil hja­el­pe med at opkla­re. Mo­del­len er la­vet af ty­ske Ralf Bre­ker, der er en di­gi­tal vi­su­a­li­se­rings­eks­pert, og Kon­cen­tra­tions­lejr op­ret­tet af na­zi­ster­ne i 1940 i by­en Oświęcim i den tysk­be­sat­te del af Po­len Aus­chwitz-Bir­ke­nau blev op­ret­tet i 1942, som ud­vi­del­se af den op­rin­de­li­ge Aus­chwitz-lejr Jer­n­ba­nespor fø­rer di­rek­te ind i lej­ren og gjor­de Aus­chwitzBir­ke­nau til na­zi­ster­nes stør­ste og mest ef­fek­ti­ve ud­ryd­del­ses- og ar­bejds­lejr, hvor jø­der fra he­le Eu­ro­pa mi­ste­de li­vet Det an­slås, at 1,1 mio. men­ne­sker dø­de i ga­skam­re­ne og ved hen­ret­tel­se i Aus­chwitz I dag fun­ge­rer Aus­chwitz som museum, hvor man blandt an­det kan se fan­ger­nes om­kring 110.000 ef­ter­lad­te sko og 3.800 kuf­fer­ter, hvor de 2.100 har på­skre­vet eje­rens navn Ved ind­gan­gen I 1979 som kan vi­se, hvor me­get man kun­ne se af lej­ren fra et vagt­tårn. Med over ét tu­sind tids­ty­pi­ske bil­le­der og to tu­re til Aus­chwitz har Ralf Bre­ker skabt den ut­ro­ligt de­tal­je­re­de mo­del af den no­to­ri­ske kon­cen­tra­tions­lejr, hvor over 1,1 mio. men­ne­sker dø­de un­der An­den Ver­denskrig.

til Aus­chwitz står det kend­te skilt: ”Ar­beit ma­cht frei” blev Aus­chwitz op­ta­get på Unesco’s Ver­dens­arvs­li­ste

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.