’’ ’’

BT - - DEBAT -

Ulighed kan sag­tens va­e­re no­get godt og er og­så med til at op­ret­hol­de en vis dy­na­mik og dri­ve i sam­fun­det

Rik­ke Madsen

At ulighed på no­gen må­de skul­le ska­be va­ekst, er det vaerste vrøvl. Der fin­des ab­so­lut in­gen evi­dens for på­stan­den om, at ulighed ska­ber va­ekst. Tva­er­ti­mod, så ska­der ulig­he­den va­ek­sten. På al­le pa­ra­me­tre gør ulighed et sam­fund fat­ti­ge­re. Det be­ty­der la­ve­re pro­duk­ti­vi­tet, fle­re le­di­ge, fa­er­re i ud­dan­nel­se, min­dre for­brug, fle­re sy­ge, hø­je­re fat­tig­dom, fle­re over­va­eg­ti­ge, la­ve­re BNP osv. USA er et godt ek­sem­pel på, hvor ska­de­lig ulighed er for på et sam­fund

Sten V. W. Faurs­chou

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.