I mor­gen får vi svar – må­ske

BT - - DEBAT -

HVAD ER PRO­BLE­MET? En blot­tet tand­hals uden ud­sigt til at få sat en kro­ne på er hver­ken nemt el­ler smer­te­frit.

AL­LE VEN­TER MED spa­en­ding på stats­mi­ni­ste­rens åb­nings­ta­le i mor­gen, for­di man hå­ber at kun­ne ud­le­de, om re­ge­rin­gen sig­ter mod valg el­ler mod af­ta­ler. Det før­ste svar fal­der for­hå­bent­lig i mor­gen, men og­så tors­da­gens sto­re de­bat mel­lem par­ti­er­ne vil bli­ve fulgt med spa­en­ding i år, for­di der al­le­re­de er sat man­ge rø­de stre­ger for­an re­ge­rin­gen og rø­de kryd­ser over re­ge­rin­gens for­skel­li­ge for­slag. MEST AF ALT ude­står dog spørgs­må­let om, hvor­når re­ge­rin­gens op­la­eg til en ny mo­del for ejen­doms­vur­de­rings­sy­ste­met bli­ver frem­lagt. Det er et for­slag, som vil på­vir­ke va­el­ger­ne på en må­de, som kan flyt­te kryd­ser ved et fol­ke­tings­valg. Hvis re­ge­rin­gen ik­ke snart frem­la­eg­ger et op­la­eg, vil det bli­ve la­est som et tegn på snar­ligt valg. Bli­ver det frem­lagt i den kom­men­de uge, er det vil det va­e­re et tegn på, at man sat­ser på for­hand­lings­vej­en. MEN FOR RE­GE­RIN­GEN er en blot­tet tand­hals uden ud­sigt til at få sat en kro­ne på un­der al­le om­sta­en­dig­he­der hver­ken nemt el­ler smer­te­frit. JIM LYNGVILD BAROMETERET STÅR PÅ gy­ser i for­hold til sel­ve for­sla­gets indhold, men står på gab i for­hold til, hvor­når vi mon får det at se. Det er over en må­ned si­den stats­mi­ni­ste­ren sag­de, at det kom ’me­get snart’. Men han har ind­til nu haft suc­ces med at skub­be sva­e­re for­løb for­an sig, tag blot he­le dis­kus­sio­nen om top­skat­ten, som har va­e­ret af­gø­ren­de si­den for­hand­lin­ger­ne om re­ge­rings­grund­la­get. DET HELT STO­RE pro­blem for re­ge­rin­gen er dog, at for­hand­lings­kli­ma­et ik­ke er til af­ta­ler. Bal­la­den in­ter­nt i blå blok blev for en stund over­skyg­get af tal­krig mel­lem S og re­ge­rin­gen i sid­ste uge, som med­før­te en min­dre se­rie us­køn­ne gen­si­di­ge be­skyld­nin­ger. Det er sja­el­dent så­dan, man ta­ler om og til hin­an­den, li­ge før man ind­går af­ta­ler, som in­de­ba­e­rer byr­der for beg­ge par­ter. Det ser alt­så ud til, at re­ge­rin­gen er ved at zoo­me ind på blå blok, men her er pro­ble­mer­ne vel­kend­te og har end­nu ik­ke ryk­ket sig en tom­me. DER ER ALT­SÅ et bag­grundsta­ep­pe af ufor­lø­ste fru­stra­tio­ner og mi­stil­lid bag Lars Løk­ke Ras­mus­sen, når han i mor­gen skal gø­re sta­tus på re­ge­rin­gens pri­o­ri­te­ter i den kom­men­de fol­ke­tings­sam­ling. Der­for skal man hel­ler ik­ke for­ven­te det sto­re af stats­mi­ni­ste­rens ta­le. Han har mest be­hov for at for­sta­er­ke den kom­mu­ni­ka­tion, som han al­le­re­de har sat i sø­en. DET ER IK­KE lyk­ke­des at ma­ne val­gryg­ter i jor­den. Det er i sig selv et pro­blem, for­di det fry­ser for­hand­lings­ly­sten til is. Men det er hel­ler ik­ke lyk­ke­des at få hel­he­den i re­ge­rin­gens plan ud over ram­pen. I ste­det har det va­e­ret et sky­de­telt si­den pra­e­sen­ta­tio­nen, hvor de øv­ri­ge par­ti­er har plaf­fet en­kel­t­e­le­men­ter ned, trods Løk­kes un­der­streg­ning af, at tin­ge­ne ha­en­ger ulø­se­ligt sam­men. LØK­KE HAR MEST be­hov for at forta­el­le, at uden lidt af det su­re kom­mer der ik­ke no­get af det sø­de. Med­min­dre han fort­sa­et­ter sin po­li­ti­ske hel­gar­de­ring, hvor han bå­de for­sø­ger at for­hand­le og gø­re klar til valg. Den stra­te­gi er sim­pelt­hen for vag. In­gen af de­le­ne vil lyk­kes, før han tør sat­se på et en­ten el­ler.

De­bat­tør, de­sig­ner, forfatter og mo­de­kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.