BOS­SEN

BT - - NYHEDER -

FOL­KE­TIN­GETS ÅB­NING det er i det­te kryds­felt, Løk­ke nu skal ma­nøv­re­re.

Hvis no­gen kan fin­de en løs­ning, er det Løk­ke, ly­der det fra fle­re er­far­ne bor­ger­li­ge po­li­ti­ke­re, som BT har talt med ’til bag­grund’, som det hed­der, når kil­der­ne ik­ke øn­sker at bli­ve om­talt ved navn.

Folk, der føl­ger Løk­ke ta­et, be­skri­ver, hvor­dan der kan duk­ke ting op i de pro­ces­ser, han sa­et­ter i gang, hvor man si­ger: »Her er løs­nin­gen sgu.« Løk­ke be­skri­ves som snu til plud­se­lig at se ud­gan­ge­ne og løs­nin­ger­ne.

»Mit ind­tryk er, at Lars Løk­ke er en mand, der tri­ves i ka­os,« si­ger DF’s magt­ful­de pres­se­chef Sø­ren Søn­der­gaard.

Det hø­rer med til bil­le­det af Løk­ke, at han i nog­le si­tu­a­tio­ner op­tra­e­der som stats­man­den med den bre­de ap­pel til par­ti­er­ne om at la­eg­ge ka­ev­let til si­de og fin­de bre­de løs­nin­ger.

An­dre gan­ge lø­ber han ud ad et si­despor og fin­der kre­a­ti­ve løs­nin­ger på fast­lå­ste pro­ble­mer. Han kan va­e­re til­ba­gela­e­net og im­pulsiv. Hu­mo­ri­stisk og gan­ske op­find­som.

I den bed­ste ud­ga­ve af Løk­ke er han man­den, der sam­ler trå­de­ne, får en kom­pli­ce­ret pro­ces til at gli­de og la­ver en af­ta­le. Spørgs­må­let er ba­re, om det er den si­de af Løk­ke, Chri­sti­ans­borg kom­mer til at se i de na­e­ste af­gø­ren­de uger. Par­ti­er­ne skal brin­ges sam­men De Ra­di­ka­les le­der Mor­ten Øster­gaard har med en vis be­kym­ring set, hvor­dan par­ti­er­ne i blå blok har gra­vet sig ned i skyt­te­gra­ve­ne og over­da­en­get hin­an­den med gra­na­ter.

»Jeg sy­nes, det er et dri­stigt ud­spil, re­ge­rin­gen er kom­met med. Set fra vo­res stol le­ver det ik­ke helt op til de pa­e­ne ord om de frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner, for­di man ska­e­rer ned på ud­dan­nel­ser­ne. Hvis det skal bli­ve til an­det end et dri­stigt ud­spil, må man brin­ge par­ter­ne sam­men. Bo­ligskat­ter­ne er en dark hor­se i det her. Jeg ved, hvor gif­tigt det er. Men når ti­meg­las­set lø­ber ud, er man nødt til at kom­me ud på isen og brin­ge par­ter­ne sam­men,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.