Ro­bin Wil­li­ams led af de­mens

BT - - NYHEDER -

To år. Så lang tid er der gå­et, si­den mil­li­o­ner af fans ver­den over modt­og nyhe­den om, at sku­e­spil­le­ren Ro­bin Wil­li­ams hav­de ta­get sit eget liv.

Nu står Ro­bin Wil­li­ams’ en­ke, Sus­an Sch­nei­der Wil­li­ams, frem og forta­el­ler, hvor­dan hjer­ne­syg­dom­men Lewy bo­dy de­mens på­vir­ke­de hen­des mand op til hans død.

Det frem­går af et nyt es­say, som Sus­an Sch­nei­der Wil­li­ams har skre­vet i det ame­ri­kan­ske tids­skrift Neu­ro­lo­gy.

»Om­kring vin­ter­tid var pro­ble­mer som pa­ra­noia, vrang­fo­re­stil­lin­ger, søvn­løs­hed og for­hø­jet ko­leste­ro­lind­hold i blo­det be­gyndt at sa­et­te sig fast,« skri­ver Sus­an Sch­nei­der Wil­li­ams i sit es­say.

Hver­ken Ro­bin Wil­li­ams el­ler Sus­an Sch­nei­der Wil­li­ams var be­kendt med di­ag­no­sen un­der sku­e­spil­le­rens le­ve­tid, ly­der det i es­say­et.

»Jeg vil al­drig ken­de til sand­he­den om hans li­del­ser, el­ler hvor hårdt han ka­em­pe­de. Men fra mit syns­punkt så jeg den mo­dig­ste mand i ver­den spil­le den hår­de­ste rol­le i sit liv.«

Sus­an Sch­nei­der Wil­li­ams tak­ker de la­e­ger og for­ske­re, der ar­bej­der med de­mens­syg­dom­men i sit es­say:

»Ved at de­le min op­le­vel­se vil I for­hå­bent­lig bli­ve in­spi­re­ret til at ven­de Ro­bins li­del­se til no­get me­nings­fuldt gen­nem je­res ar­bej­de og vi­den. Det er min over­be­vis­ning, at når en hel­bre­del­se kom­mer ud af Ro­bins op­le­vel­ser, så vil hans kamp og døds­fald ik­ke ha­ve va­e­ret for­ga­e­ves,« skri­ver hun slut­te­ligt i Neu­ro­lo­gy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.