BISSEN

BT - - NYHEDER -

FOL­KE­TIN­GETS ÅB­NING Klok­ken er 16.00 man­dag ef­ter­mid­dag. På den­ne au­gust­dag får den kon­ser­va­ti­ve for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen en op­ring­ning fra stats­mi­ni­ste­ren. Lars Løk­ke ori­en­te­rer ham om ho­ved­punk­ter­ne i sin 2025 plan, men det er me­get sent, den kon­ser­va­ti­ve for­mand får be­sked. Der er kun fi­re ti­mer til, at Løk­ke of­fent­lig­gør ho­ved­punk­ter­ne i sin plan for al­le, der gi­der føl­ge med på Face­book.

Og ik­ke nok med det. DFs for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl blev iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ori­en­te­ret al­le­re­de om søn­da­gen. Et helt døgn før.

De blå støt­te­par­ti­er er ble­vet ud­sat for Lars Løk­ke Ras­mus­sens dår­li­ge si­der: Ar­ro­gan­ce, mang­len­de ori­en­te­ring og mang­len­de hen­syn­ta­gen til ’ven­ner­ne’.

I blå blok un­drer man sig over, at han ik­ke in­vi­te­re­de de blå par­ti­for­ma­end på kaf­fe på Ma­ri­en­borg nog­le da­ge før og gav en ori­en­te­ring. Po­li­tik er og­så psy­ko­lo­gi, og det kun­ne ha­ve for­bed­ret hu­mø­ret i blå blok. Nu er det va­er­re end no­gen­sin­de, og Lars Løk­ke skal for­sø­ge at la­e­ge de blø­de­n­de sår, når han i mor­gen ta­ger hul på åb­nings­ta­len, før et ka­o­tisk po­li­tisk ef­ter­år, der kan en­de med valg i uti­de. Det er en svag­hed, at han ik­ke sa­et­ter sig et klart mål til et nyt ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem. Pla­nen har va­e­ret fa­er­dig la­en­ge. Men den in­de­hol­der så man­ge dår­li­ge nyhe­der for bo­li­ge­je­re i be­stem­te de­le af lan­det, at Løk­ke vil va­e­re sik­ker på, at An­ders Samu­el­sen ik­ke va­el­ter re­ge­rin­gen, når den først er ble­vet lan­ce­ret.

For Løk­ke er det et skra­eks­ce­na­rie, at han skal stå ale­ne i en valg­kamp og for­sva­re sti­gen­de bo­ligskat­ter.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne un­drer sig over Løk­kes mang­len­de kri­se-hånd­te­ring:

»Det vir­ker som om, Løk­ke har va­e­ret i fly­ver­skjul, si­den han frem­lag­de sin 2025-plan, og sam­ti­dig er pro­ble­mer­ne vok­set i blå blok,« si­ger de­res po­li­ti­ske ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men.

»Det ty­der ik­ke på, at Løk­ke er den sto­re hånd­va­er­ker. Det un­drer man­ge, at stats­mi­ni­ste­ren la­eg­ger en plan frem, som ik­ke et ene­ste an­det par­ti end hans eget bak­ker op om. Det kan man ik­ke kal­de for po­li­tisk hånd­va­erk i ver­dens­klas­se,« si­ger han. En spon­tan po­li­ti­ker Top­po­li­ti­ke­re, der har for­hand­let med Lars Løk­ke, forta­el­ler, at han er me­get spon­tan. Han kan va­e­re en bis­se og be­gå fejl, isa­er når han er i dår­ligt hu­mør.

»Man kan kom­me ud fra et mø­de med ham og ha­ve af­talt no­get helt an­det end det, man gik til mø­de om. Det er en svag­hed, at han ik­ke sa­et­ter sig et klart mål,« si­ger en kil­de i blå blok.

Som for­hand­ler er Løk­ke stik mod­sat for­ga­en­ge­ren An­ders Fogh. Når man gik til for­hand­lin­ger med Fogh, vid­ste man fra be­gyn­del­sen, hvad han vil­le. Løk­ke er me­get me­re uud­grun­de­lig, og det er uklart, hvor han vil hen. Han er og­så dår­li­ge­re til at ple­je støt­te­par­ti­er­ne, end An­ders Fogh var. Fogh holdt ta­et kon­takt til Pia Kja­ers­gaard, og man­ge un­drer sig over, at Løk­ke ik­ke har ple­jet for­hol­det til Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl bed­re.

Det bli­ver be­trag­tet som ar­ro­gant, og vur­de­rin­gen er og­så, at Lars Løk­ke sim­pelt­hen har fejl­la­est An­ders Samu­el­sen og reg­net med, at han vil­le ac­cep­te­re den min­dre top­skat­te­let­tel­se Løk­ke ope­re­rer med i sin 2025-plan. Sam­ti­dig vur­de­res det som en re­gu­la­er brø­ler at lan­ce­re 2025-pla­nen uden at ha­ve vendt den med støt­te­par­ti­er­ne. Det ty­der ik­ke på, at Løk­ke er den sto­re hånd­va­er­ker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.