Hvad er modreg­ning?

BT - - NYHEDER -

Som pen­sio­nist kan du va­e­re be­ret­ti­get til det så­kald­te pen­sion­s­til­la­eg, der er en til­la­eg­sy­del­se, som er et be­løb på knap 77.000 kro­ner om året før skat for en­li­ge og 37.632 kr. for gif­te/sam­le­ven­de – ud over fol­ke­pen­sio­nens grund­be­løb på ca. 72.000 kr. Det er ik­ke din for­mu­es sam­le­de stør­rel­se, der af­gør, hvor me­get du kan få i pen­sion­s­til­la­eg – men der­i­mod de lø­ben­de år­li­ge ud­be­ta­lin­ger fra ek­sem­pel­vis din ra­te- og livsva­ri­ge pen­sion el­ler an­den skat­teplig­tig ind­komst. Hvis de år­li­ge ind­ta­eg­ter når over en vis stør­rel­se, bli­ver de modreg­net i fol­ke­pen­sio­nens til­la­eg­sy­del­se, og der­u­d­over sker der og­så modreg­ning i evt. bo­lig­støt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.