SÅ LET KAN DU SPA­RE MINDST 100.000 KR.

BT - - NYHEDER -

Hvis du har dyr ga­eld – f.eks. bo­lig­lån, bil­lån el­ler for­brug­s­lån – ved si­den af din op­spa­ring, så kan det va­e­re en god idé at ned­brin­ge den i ste­det for at spa­re op. På den må­de sa­en­ker du di­ne ud­gif­ter som pen­sio­nist – og du har der­med ik­ke brug for en li­ge så stor op­spa­ring. Di­ne mur­sten kan va­e­re en al­ter­na­tiv op­spa­ring, så du kan lå­ne i din fri­va­er­di som pen­sio­nist. Du skal dog va­e­re op­ma­er­k­som på, at det i nog­le til­fa­el­de kan va­e­re sva­ert for pen­sio­ni­ster at få lov til at lå­ne penge i re­al­kre­dit, så der­for bør du og­så spa­re op på an­den vis.

Dan­ske­re med en mel­lem-ind­komst kan spa­re man­ge penge ved at bru­ge al­ders­op­spa­rin­gen, så de und­går modreg­ning i fol­ke­pen­sions-til­la­eg­get, vi­ser en be­reg­ning fra rå­d­giv­nings-fir­ma­et Uvil­di­ge.dk¨ 28.900 kr. ind­be­ta­les over 10 år. Til 3 % i ren­te (af­kast) bli­ver det til 337.702 kr. 337.702 kr. ud­be­ta­les over 10 år. Med en for­rent­ning på 3 % bli­ver det til 39.589 kr. pr. år. 0 kr. 0 kr. 46.612 kr. ind­be­ta­les over 10 år. Til 3 % i ren­te (af­kast) bli­ver det til 550.384 kr. 550.384 kr. ud­be­ta­les over 10 år. Med en for­rent­ning på 3 %. bli­ver det til 64.521 kr. pr. år. 38 % af 64.521 kr. = 24.518 kr. 30 kr. før skat = 18,60 kr. ef­ter skat pr. 100 kr. brut­to­ind­ta­egt = 64.521 di­vi­de­ret med 100 x 18,60 kr. = 64.521 kr. – 24.518 kr. – 12.000 kr. = Be­reg­ning på 10 års ind­be­ta­lin­ger på hen­holds­vis al­ders­op­spa­ring og ra­te­pen­sion. Ren­te­for­ud­sa­et­ning 3 %. ef­ter PAL-skat. (3,5 % før PAL-skat) Pen­ge­ne bru­ges li­ne­a­ert over 10 år fra de ud­be­ta­les. Ind­be­ta­ler har ik­ke top­skat, hver­ken før el­ler ef­ter pen­sion. (Skat­te­sats der er brugt til fradrag og be­skat­ning er sat til 38 %). Det for­ud­sa­et­tes, at he­le ind­be­ta­lin­gen ram­mes af modreg­ning. Der ind­be­ta­les 28.900 kr. på al­ders­op­spa­ring og 46.612 kr. på ra­te, da net­tova­er­di­en af det­te ved 38 % skat er 28.900 kr. Så net­to­ind­be­ta­lin­gen er den sam­me. Be­lø­bet for­ren­tes og­så med 3 % ef­ter PAL skat un­der ud­be­ta­ling, og der­for for­ud­sa­et­tes det, at man kan få ud­be­talt ge­byr­frit fra al­ders­op­spa­ring én gang om året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.