Den po­li­ti­ske film­stjer­ne

BT - - NAVINE -

70 ÅR I MOR­GEN Den ame­ri­kan­ske film­stjer­ne Sus­an Sa­ran­don blev først kendt for sin rol­le i fil­m­ud­ga­ven af ’Ro­cky Hor­ror Pi­c­tu­re Show’ (1975), der se­ne­re fik kul­tisk sta­tus, men må­ske mest for den ik­ke min­dre kul­ti­ske ’Thel­ma og Lou­i­se’ (1991). Hun er ble­vet ha­ed­ret med bå­de en Oscar og den bri­ti­ske film­pris Baf­ta, men i USA er hun og­så kendt som po­li­tisk ak­ti­vist, der står op for de go­de og de ret­fa­er­di­ge sa­ger. Af sam­me år­sag blev hun i 1999 goodwil­lam­bas­sa­dør for Uni­cef og modt­og i 2006 en pris for sin ind­sats for at af­skaf­fe sult i ver­den. I mor­gen bli­ver hun 70 år.

Sus­an Sa­ran­don er i øv­rigt ve­ge­tar, og hen­des sla­egt er op­rin­de­lig ind­van­dret til USA fra Wa­les. AEg­te­ska­ber­ne Hun hed Sus­an To­ma­lin, men på uni­ver­si­te­tet blev hun ka­e­re­ste med Chris Sa­ran­don, og par­ret blev gift i 1967. De blev skilt i 1979, og hun be­holdt ef­ter­nav­net som kunst­ner­navn. Her­ef­ter var hun ka­e­re­ste med den fran­ske fil­min­struk­tør Lou­is Mal­le og og­så lidt med David Bowie. I 1980er­ne dan­ne­de hun par med den ita­li­en­ske film­ska­ber Fran­co Amur­ri, med hvem hun i 1985 fik dat­te­ren Eva Amur­ri, der og­så er ble­vet sku­e­spil­ler, hvor­ef­ter hun var ka­e­re­ste med Se­an Penn.

Fra 1988 le­ve­de hun sam­men med sku­e­spil­ler­kol­le­ga­en Tim Rob­bins, som hun har to søn­ner med. Par­ret gik fra hin­an­den i 2009, og ind­til 2015 var hun ka­e­re­ste med den 37 år yn­gre Jo­nat­han Bri­ck­lin. Hun af­brød sår­et for­hol­det, da han ind­led­te et for­hold til Pic­ca­sos bar­ne­barn Ma­ri­na Pi­cas­so.

Sus­an Sa­ran­don er pris­be­løn­net for sin med­vir­ken i film som ’Loren­zo’s Oil’ (1992), Jo­hn Gris­ham­fil­ma­ti­se­rin­gen ’Kli­en­ten’ (1994) og ’De­ad Man Wal­king’ (1995). Ud­over de man­ge film­rol­ler er hun duk­ket op på tv i f.eks. ko­me­die-se­ri­en ’Fri­ends’. Po­li­tisk ak­ti­vist Rol­ler­ne va­el­ges med om­hu, og hun la­eg­ger ik­ke skjul på, at hun po­li­tisk hø­rer til på den ame­ri­kan­ske ven­stre­fløj.

Al­le­re­de i 1983 rej­ste hun til det mel­le­ma­me­ri­kan­ske land Ni­ca­ragua for at støt­te mil­jø­et og so­ci­al- og økonomisk ret­fa­er­dig­hed, og un­der kam­pen om no­mi­ne­rin­ger­ne til det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg støt­te­de hun Ber­nie San­ders.

Hun har tid­li­ge­re i år li­ge­frem gi­vet ud­tryk for, at hun ik­ke vil støt­te Hil­lary Cl­in­ton. »Der er fak­tisk nog­le, der me­ner, at re­vo­lu­tio­nen kom­mer hur­ti­ge­re med Do­nald Trump. Hvis han kom­mer til, vil tin­ge­ne for al­vor eks­plo­de­re.« Og på spørgs­må­let, om hun tro­e­de, det vil­le bli­ve far­ligt, hvis Trump bli­ver pra­esi­dent, sva­re­de hun:

»Hvis du me­ner, at det er til­stra­ek­ke­ligt prag­ma­tisk at be­va­re sta­tus quo nu, ken­der du slet ik­ke sta­tus quo.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.