San­ger blev syg af sin suc­ces

BT - - TV/RADIO -

Man­ge hu­sker den blåø­je­de blon­di­ne, der i slut­nin­gen af 90er­ne hit­te­de med san­ge som ’Ro­meo og Julie’ og ’Fi­ske­ne i ha­vet’. Un­der kunst­ner­nav­net Blå Øj­ne hav­de Julie Ru­gaard travlt med at tur­ne­re og smi­le til ka­me­ra­er­ne. Men så snart de blev sluk­ket, var der knap så man­ge smil.

»Jeg syn­tes ik­ke, at det var sjovt. Jeg blev syg, ve­je­de 48 ki­lo og fik angst. Det var for hårdt for mig,« forta­el­ler hun.

»Der var of­te seks kon­cer­ter på 36 ti­mer. Jour­na­li­ster mig hér og au­to­gr­af­skriv­ning mig dér. Der var al­drig ro om­kring mig. Det var fryg­te­ligt.«

Så fryg­te­ligt, at hun i be­gyn­del­sen af 00er­ne trak stik­ket og for­svandt fra ram­pe­ly­set.

Der­for sag­de hun og­så først nej, da ar­ran­gø­rer­ne bag kon­cert­ka­ra­va­nen ’Vi el­sker 90’er­ne’ kon­tak­te­de hen­de.Ef­ter man­ge over­vej­el­ser tak­ke­de hun dog ja til at syn­ge si­ne san­ge igen.

Og det end­te med at va­e­re den bed­ste be­slut­ning, hun la­en­ge har truf­fet.For når hun står på sce­nen og op­le­ver pu­bli­kums gla­e­de over at hø­re Blå Øj­ne, bli­ver Julie Ru­gaards tri­ste min­der er­stat­tet af pu­bli­kums go­de:

»Det er en ka­em­pe ga­ve at få lov til at bli­ve glad for den del af mit liv. Plud­se­lig rum­mer den pe­ri­o­de så me­get me­re end mi­ne eg­ne min­der, for­di an­dres min­der er så go­de. På en el­ler an­den må­de har den tid tjent et for­mål, der var stør­re end mig selv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.