Al an­det end Rayy­an Air

Mi­cha­el Laud­rup lan­de­de i Qa­tar i nat. I ef­ter­mid­dag pra­e­sen­te­res det dan­ske fod­bol­di­kon som ny tra­e­ner for Al-Rayy­an med en gul­dran­det to-årig kon­trakt i hån­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@sporten.dk

Det blev ik­ke det dan­ske lands­hold, der fik gla­e­de af Mi­cha­el Laud­rup, da en ny land­stra­e­ner skul­le på plads sid­ste år. Og det blev hel­ler ik­ke en klub i en af Eu­ro­pas sto­re liga­er, der fik Dan­marks stør­ste fod­bold­navn på kon­trakt ef­ter knap halvan­det års pau­se fra tra­e­ner­ger­nin­gen.

I ste­det skal Laud­rup de kom­men­de to år tra­e­ne mester­hol­det i ør­ken­sta­ten Qa­tar. I ef­ter­mid­dag pra­e­sen­te­res han som ny chef i Al-Rayy­an. Han ven­der der­med til­ba­ge til det land, den by og den li­ga, han for­lod, da han i ju­ni sid­ste år stop­pe­de i na­bo­klub­ben Lek­hwiya.

»Jeg over­ta­ger tra­e­ner­po­sten i AlRayy­an i Qa­tar for re­sten af den­ne sa­e­son 2016/17 samt den na­e­ste 2017/18,« med­del­te Laud­rup i går ef­ter­mid­dags over for Ritzau. Pra­e­sen­te­res i ’Fak­len’ Mi­cha­el Laud­rup og Al-Rayy­an blev eni­ge om de sid­ste kon­trakt­li­ge vil­kår hen over we­e­ken­den. Klok­ken 18.20 i af­tes let­te­de Laud­rup der­for fra Kø­ben­havn, og seks ti­mer se­ne­re lan­de­de han i Ha­mad In­ter­na­tio­nal Air­port i Qa­ta­rs ho­ved­stad, Do­ha.

Her fik Laud­rup en god, lang nat­te­søvn, Jeg over­ta­ger tra­e­ner­po­sten i Al-Rayy­an i Qa­tar for re­sten af den­ne sa­e­son 2016/17 samt den na­e­ste 2017/18 Mi­cha­el Laud­rup in­den han klok­ken 16 lo­kal tid her til ef­ter­mid­dag (kl. 15 dansk tid, red.) of­fi­ci­elt pra­e­sen­te­res på et højt an­lagt pres­se­mø­de. Me­get pas­sen­de fo­re­går pres­se­mø­det i pas­sen­de om­gi­vel­ser – i Qa­ta­rs hø­je­ste byg­ning, 300 me­ter hø­je The Torch (Fak­len på dansk, red.)

Her­ef­ter be­gyn­der Laud­rup med det sam­me sit nye liv som ch­eftra­e­ner i Al-Rayy­an ef­ter 16 må­ne­der ho­ved­sa­ge­ligt som tv-eks­pert. Før­ste gang han fø­rer sin nye klub i kamp, er ef­ter den kom­men­de land­skampspau­se, 15. ok­to­ber. Gul­dran­det kon­trakt Mi­cha­el Laud­rup har sagt ja til end­nu et op­hold i Qa­tar i kølvan­det på, at et an­det in­ter­es­sant job for dan­ske­ren – tjan­sen som tra­e­ner i span­ske Va­len­cia – i lør­dags gik til ita­li­en­ske Ces­a­re Pran­del­li. Via sin agent, Bayram Tutum­lu, hav­de Laud­rup el­lers ud­trykt in­ter­es­se for det span­ske tra­e­nerjob, men da det gik til an­den si­de, nik­ke­de dan­ske­ren ’ja tak’ til det lu­kra­ti­ve til­bud fra Qa­tar.

Det var i øv­rigt en hård fød­sel for Al-Rayy­an at få de Laud­rup’ske kra­ge­ta­e­er i hus. Al­le­re­de sid­ste man­dag vi­ste den for­sva­ren­de mester­klub i Qa­tar sig for hur­tig ved ha­velå­gen, da Laud­rup blev pra­e­sen­te­ret som ny tra­e­ner. En ud­mel­ding, som Laud­rup selv hur­tigt var ude at af­vi­se.

De to par­ter hav­de dog va­e­ret i di­a­log, og hen over den kom­men­de uge faldt en af­ta­le alt­så på plads. End­da en af­ta­le, hvor Mi­cha­el Laud­rup rent for­hand­lings­tek­nisk sad med langt de bed­ste kort på hån­den ef­ter klub­bens blun­der.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har Laud­rup der­for få­et en stor mil­li­onkon­trakt, som me­get vel kan va­e­re tra­e­n­er­kar­ri­e­rens stør­ste.

»At be­gyn­de at tra­e­de for me­get i, hvad der ske­te i star­ten af ugen, hvor jeg blev ’pra­e­sen­te­ret’, uden at der var no­gen af­ta­le på plads og der­for in­gen un­der­skrift, ser jeg in­gen grund til,« lød det i går fra Laud­rup.

BT er på plads i Do­ha i ef­ter­mid­dag, når 52-åri­ge Mi­cha­el Laud­rup pra­e­sen­te­res i kar­ri­e­rens sy­ven­de ch­eftra­e­nerjob.

FO­TO: AFP

• Så­dan så det ud, da Mi­cha­el Laud­rup blev pra­e­sen­te­ret som tra­e­ner for Qa­tar-klub­ben Lek­hwiya i juli 2014. Og li­ge­nen­de sce­ner vil ud­spil­le sig i Do­ha i dag, når han pra­e­sen­te­res som tra­e­ner for Al-Rayy­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.