Må­l­re­kor­den glip­pe­de

BT - - SUPERLIGA -

Vi er ik­ke tra­et­te. Slet ik­ke. Det sy­nes jeg og­så, at vo­res pra­e­sta­tion mod Vi­borg be­vi­ser. Ef­ter en lidt sløv før­ste halv­leg med bol­dom­gang un­der nor­mal stan­dard, var det jo os, der var spilsty­ren­de ef­ter pau­sen Stå­le Sol­bak­ken Men med 0-0 kan jag­ten nu be­gyn­de for­fra.

»Det var ik­ke no­get, vi in­den kam­pen hav­de som fo­ku­s­om­rå­de,« sag­de FCK-an­gri­be­ren An­dreas Cor­ne­li­us og til­fø­je­de:

»Men selv­føl­ge­lig ae­r­grer jeg mig lidt over, at klu­bre­kor­den glip­pe­de. Gan­ske vist spil­le­de vi ik­ke op til vo­res bed­ste før pau­sen. Men i an­den halv­leg var det jo os, der sad på spil­let, og hav­de vi ba­re va­e­ret en anel­se skar­pe­re, hav­de vi sco­ret.«

An­dreas Cor­ne­li­us ro­ste ef­ter kam­pen Vi­borg FF.

»Jeg tror, at de var til­fred­se med det ene po­int, og det er da og­så flot, at de får po­int mod os,« sag­de han med et ska­evt smil og sva­re­de be­na­eg­ten­de på spørgs­må­let om, hvor­vidt den se­ne­ste tids ta­et­te kamp­pro­gram har ta­e­ret på FCK­spil­ler­nes kra­ef­ter.

»Det er kor­rekt, at vi i øje­blik­ket spil­ler man­ge kam­pe, men det er ik­ke no­get, vi skal bru­ge som en und­skyld­ning for po­int­ta­bet her i Vi­borg,« sag­de An­dreas Cor­ne­li­us.

Hans syns­punkt blev bak­ket op af Stå­le Sol­bak­ken.

»Vi er ik­ke tra­et­te. Slet ik­ke. Det sy­nes jeg og­så, at vo­res pra­e­sta­tion mod Vi­borg be­vi­ser. Ef­ter en lidt sløv før­ste halv­leg med bol­dom­gang un­der nor­mal stan­dard, var det jo os, der var spilsty­ren­de ef­ter pau­sen. Her til­spil­ler vi os fi­re sto­re chan­cer og vil i så­dan­ne si­tu­a­tio­ner nor­malt mindst sco­re en gang,« sag­de Stå­le Sol­bak­ken. Tvivl om an­fø­rers frem­tid Umid­del­bart før sid­ste dom­mer­fløjt blev Vi­borg-an­fø­re­ren Mik­kel Rask ef­ter en sms-af­stem­ning blandt de 4.137 tilsku­e­re på sta­dion i det midtjy­ske valgt som hjem­me­hol­dets bed­ste spil­ler.

Det var fuldt fortjent, ef­ter­som han figh­te­de for­bil­led­ligt og vandt ad­skil­li­ge luft­du­el­ler mod blandt an­dre An­dreas Cor­ne­li­us og Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen.

»Det var dej­ligt at hol­de nul­let. Spe­ci­elt mod FC Kø­ben­havn. Vi har va­e­ret in­de i en pe­ri­o­de med svin­gen­de re­sul­ta­ter. At vi får uaf­gjort mod FCK, der i øje­blik­ket kla­rer sig flot i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let, be­trag­ter vi som en klok­ke­klar op­rejs­ning,« sag­de Mik­kel Rask.

Imid­ler­tid er der op­stå­et tvivl om, hvor­vidt han fort­sa­et­ter i Vi­borg FFtrøj­en ef­ter den igang­va­e­ren­de halvsa­e­son.

»Min kon­trakt ud­lø­ber 31. de­cem­ber, Vo­res an­gri­be­re må alt­så ger­ne bli­ve lidt me­re må­l­far­li­ge og der er an­dre på ba­nen,« sag­de Mik­kel Rask. Løb tør for kra­ef­ter Vi­borg FFs tra­e­ner Jo­hn­ny Møl­by la­eg­ger dog ik­ke skjul på, at man ger­ne vil for­la­en­ge hans kon­trakt.

»Vi har gi­vet ham et til­bud. Så må vi se, hvor­dan det lan­der. Men vi vil alt­så ger­ne snart ha­ve en af­kla­ring,« sag­de Jo­hn­ny Møl­by, der er­kla­e­re­de sig til­freds med det ene po­int.

»Det var en her­oisk ind­sats, mi­ne spil­le­re le­ve­re­de, og jeg sy­nes ik­ke mindst, at vo­res for­svars­spil sad li­ge i ska­bet. I før­ste halv­leg ram­mer vi FCKs må­l­ram­me to gan­ge, men desva­er­re fik vi ik­ke sco­ret. Vo­res ind­sats var knap så pran­gen­de ef­ter pau­sen, hvor vi løb tør for kra­ef­ter,« sag­de Jo­hn­ny Møl­by, der af­slø­re­de, at han har ét øn­ske for frem­ti­den:

»Vo­res an­gri­be­re må alt­så ger­ne bli­ve lidt me­re må­l­far­li­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.