Dr. Zor­ni­ger og den gu­le fe­ber

BT - - SUPERLIGA -

For Ale­xan­der Zor­ni­ger vil­le i hvert fald på in­gen må­de hø­re ta­le om, at hans Brønd­by-hold bur­de ha­ve aen­dret no­get, da man kom for­an 2-0 mod Ran­ders.

»Jeg aen­dre­de ik­ke pla­nen. Vi kom for­an 2-0 med plan A, så skul­le der va­e­re en grund til at gå til plan B? Og hvis vi så hav­de spil­let uaf­gjort, skul­le jeg for­kla­re spil­ler­ne, hvor­for vi aen­dre­de vo­res ga­me­plan. Vi har man­ge kva­li­te­ter i den må­de, vi spil­ler på, så det er kun et in­di­vi­du­elt spørgs­mål på ba­nen. Om hvor­dan man skal ud­fø­re si­ne op­ga­ver,« sag­de Zor­ni­ger ef­ter kam­pen. Spørgs­mål om di­sci­plin Brønd­by hav­de igen bragt sig for­an med to mål, som det er sket en del gan­ge i den­ne sa­e­son. Men der er en lil­le fe­ber­lig­nen­de til­stand i Brønd­by. Som det og­så var til­fa­el­det mod Hor­sens og FC Midtjyl­land, kom mod­stan­der­ne til­ba­ge i kam­pen og fik ud­lig­net. Så hvor­for ik­ke for­sø­ge at kon­trol­le­re kam­pen? Det var der og­så et klart svar på. »Du kan ik­ke bru­ge en plan B, hvis spil­ler­ne ik­ke pra­este­rer, som de skal. Så gør det in­gen for­skel, om du bru­ger plan A el­ler plan B.« »Det var et spørgs­mål om di­sci­plin i dag. Men det er nor­malt. Dren­ge­ne er i star­ten af ty­ver­ne, de skal op­le­ve de her si­tu­a­tio­ner, og de skal la­e­re, hvad kon­se­kven­ser­ne er, når de tra­ef­fer de for­ker­te be­slut­nin­ger. Hvad det har af kon­se­kven­ser, når de kun ta­en­ker of­fen­sivt. Jeg hå­ber, at de hav­de ho­ve­d­et med på ba­nen, men i nog­le si­tu­a­tio­ner så det ik­ke så­dan ud,« sag­de Ale­xan­der Zor­ni­ger. Mens Brønd­by­tra­e­ne­ren var kom­met ud med den ret­te plan fra start, hav­de Ola­fur Kri­stjans­son fun­det Egon Ol­sen­bow­ler­hat­ten frem i Ran­der­som­kla­ed­nin­gen i pau­sen. Og han be­ma­er­ke­de og­så, at Brønd­by holdt sta­e­digt fast i den plan, som Zor­ni­ger nu har få­et indo­pe­re­ret i Brønd­by-spil­ler­ne over de se­ne­ste 12 kam­pe. Glad for mu­lig­he­den »De er kom­pro­mis­lø­se i de­res spil­lestil. Uden at jeg skal klo­ge mig på det, vil­le et an­det hold må­ske ha­ve gar­de­ret sig bed­re, for vi kun­ne stå to mod to frem­me og kø­re om­stil­lin­ger­ne. Det var jeg rig­tig glad for, at vi fik den mu­lig­hed. Det var nøg­len,« sag­de Ran­ders-tra­e­ne­ren og vil­le ik­ke kri­ti­se­re sin kol­le­ga.

»Jeg sy­nes, at de­res spil­lestil er me­get in­ter­es­sant og me­get an­der­le­des end det, vi ple­jer at se. De er som sagt kom­pro­mis­lø­se i for­hold til spil­lesti­len, og jeg sy­nes ik­ke, det vil­le kla­e­de mig at stå og snak­ke om det, for så skul­le jeg kri­ti­se­re en kol­le­ga. Jeg sy­nes, det er im­po­ne­ren­de, Du kan ik­ke bru­ge en plan B, hvis spil­ler­ne ik­ke pra­este­rer, som de skal MAN­DAG 3. OK­TO­BER 2016 hvad de har op­nå­et.«

Brønd­by har nem­lig un­der Ale­xan­der Zor­ni­ger op­nå­et en an­den­plads i Su­per­liga­en. Fi­re po­int ef­ter FC Kø­ben­havn. Og det har de gjort med den hid­si­ge og kom­pro­mis­lø­se stil. Den kom­mer ik­ke til at aen­dre sig, mens ty­ske­ren sty­rer lø­jer­ne i Brønd­by. Det er helt sik­kert. Til gen­ga­eld er han klar til at aen­dre no­get an­det – indstil­lin­gen hos si­ne un­ge spil­le­re.

»Hvis en af spil­ler­ne er lidt for me­get i drøm­meland, skal vi nok få ham ned på jor­den. Uden tvivl,« sag­de Ale­xan­der Zor­ni­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.