Top­ryk­ke­re

BT - - SUPERLIGA -

1-0 ER NOK Det er 15 år si­den en Su­per­liga­op­ryk­ker har hen­tet fle­re po­int ef­ter 12 run­der, end Lyngby har gjort i år. 15 år. Det er al­li­ge­vel og­så en rum tid, og dem, der blev født den­gang, er for la­engst ble­vet kon­fir­me­ret, hvis de er til den slags. Den­gang hav­de Es­b­jerg med en ung Jess Thorup på hol­det hen­tet 22 po­int på sam­me tids­punkt, og kun FC Midtjyl­lands op­ryk­ke­re fra år 2000 har gjort det end­nu bed­re med 24 po­int.

Ok, bå­de Sil­ke­borg og AGF har som op­ryk­ke­re haft li­ge så man­ge po­int som Lyngby har nu, men lad nu det lig­ge, for uan­set hvor­dan man ven­der og dre­jer det, er David Ni­el­sens hold ef­ter sin fjer­de 1-0-sejr på stri­be i gang med en us­a­ed­van­lig pra­e­sta­tion. Nor­ske Kri­stof­fer Lar­sen dre­je­de en bold fra ven­stre si­de af fel­tet over i høj­re si­de af må­let ik­ke langt fra før­ste halv­legs slut­ning, og da og­så an­den halv­leg var for­bi, uden at Lyngby rig­tig var kom­met i pro­ble­mer trods Jess Thorups of­fen­si­ve sats­ning, sang til­sku­er­ne det, pra­e­cis som det var:

»1-0 er nok. 1-0 er nok. 1-0, 1-0, 1-0 er nok.«

»Vi skul­le li­ge bru­ge nog­le kam­pe på at la­e­re at spil­le Su­per­liga, og i dag har vi en fan­ta­stisk ba­lan­ce i al­le de­le af spil­let. Vi er go­de på bol­den, vi er go­de, når de har bol­den, vi er go­de på om­stil­lin­ger, dra­e­ber de­res om­stil­lin­ger, og vi står imod de­res død­bol­de,« sag­de tra­e­ner David Ni­el­sen ef­ter sej­ren. Le­der ef­ter god­bid­der Sandt nok var der man­ge ting, der lyk­ke­des for Lyngby, og selv­om FC Midtjyl­land hav­de bol­den en del i 2. halv­leg, kom de kun en en­kelt el­ler to gan­ge ta­et på at få sco­ret. Og al­drig me­get ta­et på.

»Vi prø­ver at kon­trol­le­re så me­get som mu­ligt, og det er lyk­ke­des nu fi­re gan­ge i tra­ek. Jeg er egent­lig fuld­sta­en­dig li­geg­lad med, om vi vin­der 4-3 el­ler 1-0. Nog­le gan­ge bli­ver kamp­bil­le­det så­dan, at det kø­rer frem og til­ba­ge, og man er nødt til at spil­le en in­di­a­n­er­kamp. Så er 4-3 et godt re­sul­tat. Men 1-0 vid­ner om, at vi kan kon­trol­le­re en fø­ring,« sag­de David Ni­el­sen og af­slø­re­de, at han trods midtjy­der­nes 5-2 sejr over Hor­sens for­le­den i net­op dén kamp hav­de fun­det nog­le hul­ler.

»Da vi sad og så Midtjyl­land vin­de 5-2 over Hor­sens, da sad al­le og ta­enk­te ’hold ka­eft, Midtjyl­land var go­de’, men vi så i star­ten af kam­pen, at Hor­sens smadre­de dem. Fuld­sta­en­digt. De var ik­ke klar. Og vi le­der jo ef­ter de der små god­bid­der hos de hold, vi skal mø­de,« sag­de David Ni­el­sen uden at vil­le forta­el­le, pra­e­cis hvil­ke god­bid­der han hav­de fun­det hos FCM.

Men de var go­de nok til at sik­re dem de 20 po­int, som in­gen an­dre op­ryk­ker­hold i et na­e­sten helt te­e­na­ge­liv har over­gå­et i sam­me pe­ri­o­de.

LYNG­BYS OPTUR DE BED­STE OP­RYK­KE­RE EF­TER 12 RUN­DER: 1. FC MIDTJYL­LAND: 24 po­int, +9 mål (2000) 2. ES­B­JERG: 22 po­int, +1 mål (2001) 3. SIL­KE­BORG: 20 po­int, +7 mål (2009) 4. AGF: 20 po­int, +6 mål (2011) 5. LYNGBY: 20 po­int, +2 mål (2016)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.