Til­sku­er­ne gi­der ik­ke det her

BT - - SUPERLIGA -

SU­PER­LIGA­EN OP­LE­VER LI­GE nu bag­si­den af den ud­vi­del­se, klub­ber­ne sid­ste år vedt­og ef­ter et me­re el­ler min­dre ka­o­tisk for­hand­lings­for­løb, der end­te med en ny struk­tur fuld af kom­pro­mi­ser: Der er ble­vet fle­re in­tet­si­gen­de kam­pe, og de er spredt ud over en fla­de så bred, at hver­ken tv-se­e­re el­ler sta­dionga­en­ge­re kan fyl­de den ud.

I den run­de, vi blev fa­er­di­ge med i går, var der un­der 2.000 tilsku­e­re i bå­de Hor­sens og Lyngby - to af de tre op­ryk­ker­klub­ber, der skul­le va­e­re med til at be­ri­ge lan­dets bed­ste ra­ek­ke - og hos den tred­je, Sil­ke­borg, var der med 2.200 tilsku­e­re kun mar­gi­nalt fle­re til hjem­me­kam­pen mod FC Nord­s­ja­el­land.

Mit bud er, at ten­den­sen vil fort­sa­et­te henover ef­ter­å­ret, og at det først er, ef­ter 26. spil­ler­un­de, vil se frem­gang i til­sku­er­tal­let.

I hvert fald på de sta­dio­ner, hvor der skal spil­les me­dal­je­slut­spil. Hos de ot­te klub­ber, der skal ka­em­pe mod nedryk­ning, er det sva­ert at fo­re­stil­le sig et de­ci­de­ret til­sku­er­boom.

Den ud­vik­ling, vi ser li­ge nu, var na­tur­lig­vis ik­ke hen­sig­ten med ud­vi­del­sen, men jeg fryg­ter, det bli­ver en kon­se­kvens, som in­gen rig­tig hav­de ta­get med i be­reg­nin­ger­ne, da de blev eni­ge om den­ne nye struk­tur, der i ho­ved­sa­gen er re­sul­ta­tet af en stri­be kom­pro­mis­ser. DE SMÅ KLUB­BER øn­ske­de sig stør­re sik­ker­hed for at for­bli­ve i Su­per­liga­en og fik ned­bragt pro­cent­de­len af nedryk­ke­re mar­kant ved at øge an­tal­let af hold. De stør­ste, der na­tur­lig­vis ik­ke var in­ter­es­se­re­de i, at fle­re klub­ber skul­le ind og de­le tv-pen­ge­ne, fik et slut­spil med fle­re kam­pe mod an­dre go­de og at­trak­ti­ve mod­stan­de­re. til at kom­pen­se­re for ind­lem­mel­sen af nye. Og så var der al­le dem, der hav­de en for­nem­mel­se af, at en ud­vi­del­se vil­le va­e­re godt for dansk fod­bold, for­di fle­re ta­len­ter vil­le få chan­cen i den bed­ste ra­ek­ke, og for­di fle­re klub­ber og der­med fle­re de­le af lan­det vil­le bli­ve luk­ket ind i det fi­ne­ste sel­skab. Det skul­le bå­de ska­be øget in­ter­es­se og va­ek­ke fle­re lo­ka­le og re­gio­na­le in­ter­es­sen­ter - her­un­der na­tur­lig­vis sponso­rer­ne som de vig­tig­ste.

Det kan va­e­re, det sker på sigt. Og det kan va­e­re, der er sportslige ge­vin­ster på vej for dansk fod­bold.

Men her og nu frem­står Su­per­liga­en som en ud­van­det stør­rel­se med fle­re kam­pe uden ap­pel for det bre­de pu­bli­kum – ja uden ap­pel Jeg kan godt li­de Su­per­liga­en. Men den tra­e­der alt­så van­de nu, og det kom­mer den til at gø­re, ind­til slut­spil­let går i gang selv for de lo­ka­le Su­per­liga­om­rå­der – end sid­ste år.

Bort­set fra Brønd­by, AGF og OB har samt­li­ge klub­ber op­le­vet en til­ba­ge­gang i an­tal­let af tilsku­e­re i for­hold til sid­ste sa­e­son, og selv­om der som re­gel er lidt fle­re tilsku­e­re til for­å­rets kam­pe, er det kun en lil­le del af for­kla­rin­gen. Jeg tror, Su­per­liga­en står over for en stør­re mar­keds­fø­rings­ud­for­dring, og jeg er ik­ke selv den ret­te til at pe­ge på løs­nin­gen.

Jeg ser ba­re, at der er fle­re kam­pe med fa­er­re tilsku­e­re, og uden no­get na­ev­ne­va­er­digt in­ter­es­sant på spil, og at to kam­pe fre­dag af­ten er mindst en og må­ske end­da to for man­ge. LI­GE NU TA­LER vi en hel del om at kom­me i top seks, men ret be­set kan det hur­tigt bli­ve en ret li­ge­gyl­dig snak om klub­ber, der ik­ke ny­der den bre­de be­vå­gen­hed. Det er sagt med al respekt for al­le de klub­ber, som jeg selv na­e­rer en som­me ti­der ufor­kla­ring ka­er­lig­hed til, mens stør­re liga­er by­der på bed­re, men for mig me­re li­ge­gyl­di­ge kam­pe.

Jeg kan godt li­de Su­per­liga­en. Men den tra­e­der alt­så van­de nu, og det kom­mer den til at gø­re, ind­til slut­spil­let går i gang. Sport­s­ligt kan det ik­ke hid­se fod­bold­fol­ket op. Kun ind­pak­nin­gen kan red­de ef­ter­å­ret.

Den skal Su­per­liga­klub­ber­ne vir­ke­lig ta­ge al­vor­ligt. MOR­TEN CRO­NE SEJERSBØL, BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.