Fra sen­sa­tion til ma­re­ridt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I MALAYSIA mig, tra­ek­ker helt ind for at und­gå uhel­det og ram­mer mig. Der kan jeg ik­ke bak­ke mig ud af det, for Kvy­at ram­mer mig bag­fra.«

Sur ska­eb­ne for Ke­vin Magnus­sen, som dog kom fra Malaysia med en so­lid kva­li­fi­ka­tion i hukom­mel­sen. Og net­op det med hukom­mel­sen er af­gø­ren­de.

For den si­ges at va­e­re dår­lig hos bos­ser­ne i For­mel 1, og der­med står Jo­ly­on Pal­mers ret im­po­ne­ren­de pra­e­sta­tion i går ly­sen­de klart for Re­naults le­del­se i den­ne uge, ind­til Ja­pans Grand Prix kø­res i na­e­ste we­e­kend. Ek­stra surt Set fra Ke­vin Magnus­sens per­spek­tiv er det ae­r­ger­ligt, da det for­ment­lig i dis­se uger af­gø­res, om han har en frem­tid i tea­met.

Der­for var det ek­stra surt, at dan­ske­ren ik­ke fik fulgt op på sin start­po­si­tion som num­mer 14.

»Jeg star­ter me­get la­en­ge­re frem­me end Jo­ly­on, så jeg kun­ne nok ha­ve få­et et me­get bed­re ra­ce. Det er ae­r­ger­ligt at ta­en­ke på,« kon­sta­te­re­de Ke­vin Magnus­sen, men til­fø­je­de:

»For­hå­bent­lig kan vi fort­sa­et­te med at va­e­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge i Ja­pan, selv om ba­nen er lidt hur­ti­ge­re.«

Selv­om lø­bet i Malaysia fik en ae­r­ger­lig af­slut­ning, har we­e­ken­den al­li­ge­vel ud­vik­let sig i den rig­ti­ge ret­ning for Ke­vin Magnus­sens frem­tid. Pe­rez bli­ver I af­tes blev det of­fi­ci­elt, at Ser­gio Pe­rez fort­sa­et­ter hos For­ce In­dia. Og iføl­ge TV3 Sport bli­ver Valt­te­ri Bot­tas sam­ti­dig hos Wil­li­ams.

Der­med er det ef­ter­hån­den sva­ert at få øje på se­ri­ø­se kan­di­da­ter, der kan skub­be Ke­vin Magnus­sen ud hos Re­nault. En­ten skal fransk­ma­en­de­ne bru­ge mil­li­o­ner af kr. på at kø­be an­dre kø­re­re fri af de­res kon­trak­ter i fel­tet, el­ler og­så skal Re­nault over­ra­ske end­nu me­re og va­el­ge at gå med Jo­ly­on Pal­mer og un­ge Este­ban Ocon.

I for­hold til Jo­ly­on Pal­mer kan Ke­vin Magnus­sen sta­dig frem­vi­se fle­re VM-po­int og sej­re i kva­li­fi­ka­tio­nen. Og hos Este­ban Ocon var ud­fal­det af lø­bet i Malaysia to gan­ge straf for at kø­re for hur­tigt i pit­ten samt en 16. plads – sidst af dem, der gen­nem­før­te lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.