Hvor har han svig­tet?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KE­VIN MAGNUS­SEN IM­PO­NE­RE­DE i Malaysia med en på al­le må­der hot we­e­kend. Pit-bran­den fre­dag lag­de han flot bag sig og ud­kva­li­fi­ce­re­de team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer med over 0,7 se­kund. I lø­bet blev han in­vol­ve­ret i den tu­mult, der ram­mer al­le F1-kø­re­re et par gan­ge i lø­bet af en sa­e­son, men po­ten­ti­a­let blev iro­nisk nok un­der­stre­get af Pal­mer. Eng­la­en­de­ren score­de sit før­ste VM-po­int med en 10. plads, der me­re end an­ty­der, at Magnus­sen kun­ne ha­ve snup­pet en hånd­fuld po­int, hvis han var kom­met uskadt gen­nem før­ste sving. Alt­så en ny, god we­e­kend til Ke­vin Magnus­sen.

Al­li­ge­vel tø­ver Re­nault-le­del­sen sta­dig med at for­ny hans kon­trakt, så spørgs­må­let er op­lagt: Hvor har Ke­vin Magnus­sen svig­tet? BAG RATTET?: Be­va­res – der HAR va­e­ret kø­rer­fejl, først og frem­mest i Ca­na­da (tra­e­ning) og Bel­gi­en (løb). De skyld­tes i en vis grad, at Magnus­sen over­kør­te bi­len – men de skyld­tes al­ler­mest, at Re­nault R.S.16 er en ’ond­skabs­fuld’ ra­cer­bil, der kun fun­ge­rer op­ti­malt in­den­for et me­get lil­le vin­due med hen­syn til me­ka­nisk og ae­ro­dy­na­misk op­sa­et­ning og da­ek-tem­pe­ra­tur. De kø­rer­fejl, Magnus­sen har be­gå­et, er ef­ter min me­ning ab­so­lut und­skyl­de­li­ge. Og sam­ti­dig har der va­e­ret langt fle­re pra­e­sta­tio­ner af høj, høj klas­se. Magnus­sen har i en ik­ke just in­spi­re­ren­de bil le­ve­ret me­re, end man med ri­me­lig­hed kun­ne for­ven­te. Jeg er for ek­sem­pel over­be­vist om at in­gen – IN­GEN – an­dre i fel­tet kun­ne hav­de sco­ret de VM-po­int, Magnus­sen red­de­de til Re­nault i Rusland og Sin­ga­po­re. An­dre kø­re­re er sta­dig bed­re end dan­ske­ren, men Ha­milt­on, Ros­berg, Vet­tel og Alonso hav­de ik­ke ka­em­pet så hårdt for en sy­ven­deog en tien­de­plads, som Magnus­sen gjor­de i Rusland og Sin­ga­po­re. I Sin­ga­po­re – i over 30 gra­ders fug­tig­fed var­me og i årets la­eng­ste løb – kør­te han i to ti­mer med en drik­ke­fla­ske, der ik­ke vir­ke­de. Det var en her­oisk pra­e­sta­tion – com­mit­ment i en klas­se de fa­er­re­ste an­dre kø­re­re har ud­vist. Re­nault­le­del­sen får et for­kla­rings­pro­blem, hvis Ke­vin Magnus­sen ik­ke sid­der i den ene af de­res bi­ler i 2017 I PIT­TEN?: Har Ke­vin Magnus­sen va­e­ret god nok til at ud­vik­le Re­naults R.S.16-mo­del? Et re­le­vant spørgs­mål, for selv her i slut­nin­gen af sa­e­so­nen, er det ty­de­ligt, at hver­ken kø­re­re el­ler in­ge­ni­ø­rer for al­vor for­står bi­len. Magnus­sen er tea­mets mest er­far­ne kø­rer, så han ba­e­rer en stor del af an­sva­ret for bi­lens ud­vik­ling.

Al­li­ge­vel vil­le det ik­ke va­e­re ri­me­ligt at gi­ve ham skyl­den for ’Myste­ri­et R.S.16’. Jeg ved fra bå­de McLa­ren- og Re­nault-in­ge­ni­ø­rer, at Ke­vin trods sin re­la­tivt be­sked­ne For­mel 1-er­fa­ring rent tek­nisk er uhy­re vel­fun­de­ret (dét fik han i det mind­ste ud af si­ne McLa­ren-år – en god, tek­nisk grun­dud­dan­nel­se i tea­mets avan­ce­re­de si­mu­la­tor).

R.S.16-ud­vik­lin­gen blev ik­ke nem­me­re af, at team­le­del­sen al­le­re­de i lø­bet af for­å­ret op­gav bi­len for at fo­ku­se­re på 2017-mo­del­len. Det var en bå­de lo­gisk og rig­tig be­slut­ning, men den be­ret­ti­ger ik­ke til at gi­ve Magnus­sen (el­ler Jo­ly­on Pal­mer) skyl­den for, at R.S.16 sta­dig over­ra­sker bå­de kø­re­re og in­ge­ni­ø­rer. Dét an­svar må Re­nault-le­del­sen selv ba­e­re. I PAD­DO­CK­EN?: Ke­vin Magnus­sen har på det per­son­li­ge plan ud­vik­let sig enormt i for­hold til den of­te mut­te og fru­stre­re­de McLa­ren­kø­rer, jeg op­le­ve­de i 2014. Selv­om fru­stra­tio­ner­ne om mu­ligt har va­e­ret end­nu stør­re i år, er han for­ble­vet po­si­tiv og imø­de­kom­men­de. Han stil­ler en­tu­si­a­stisk op til di­ver­se PR-ar­ran­ge­men­ter, in­vi­te­rer me­ka­ni­ker­ne til par­ty (når de har knok­let for at få en bil klar til ham i Mon­za) og er i det he­le ta­get en rol­lemo­del for en mo­der­ne F1-kø­rer: Han er i al­le hen­se­en­der tea­mets mand – uden at hen­fal­de til li­ge­gyl­dig PR-snak a la f.eks. Lewis Ha­milt­on. Der­med sy­nes jeg og­så, han har ud­vist de le­de­rev­ner, som Re­nault ef­ter­ly­ser.

Så – hvor har Magnus­sen svig­tet? Jeg kan ik­ke få øje på gra­ve­ren­de fejl. Men det gør det kun end­nu me­re mystisk, at Re­nault ik­ke får for­la­en­get den kon­trakt. Re­nault-le­del­sen får et for­kla­rings­pro­blem, hvis Ke­vin Magnus­sen ik­ke sid­der i den ene af de­res bi­ler i 2017. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.