Hvem vil va­e­re en­gelsk me­ster?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

den­ne sa­e­son. Gu­ar­di­o­la hav­de vun­det si­ne før­ste seks kam­pe i spid­sen for Ci­ty, og hvis han be­sej­re­de Tot­ten­ham, vil­le han sa­et­te en ny re­kord.

Men det ske­te ik­ke, for Tot­ten­ham og Eriksen stor­spil­le­de og vandt 2-0. Der­med er hol­det sta­dig ube­sej­ret ef­ter syv kam­pe og kun ét po­int ef­ter net­op Ci­ty på før­ste­plad­sen. No­get, som selv den be­sej­re­de Gu­ar­di­o­la måt­te an­er­ken­de.

»Det var en sva­er kamp, og det vid­ste vi, det vil­le bli­ve. Tot­ten­ham har va­e­ret et rig­tig godt hold de se­ne­ste tre år. Det var sva­ert, de var bed­re, så til­lyk­ke til Tot­ten­ham,« kon­sta­te­re­de Gu­ar­di­o­la kort ef­ter kam­pen over for en­gelsk tv. Højt pres og po­int­tab Dan­ske Eriksen var ta­et på at kom­me på tav­len, da han skød et fris­park ta­et for­bi må­let, men det var som of­fen­siv stra­teg, at han glim­re­de. Han var til­freds med det he­le. Bort­set fra én ting.

»Vi kan ta­ge sej­ren med os, og det er et stort boost for os at slå et hold, der end­nu ik­ke hav­de tabt i sa­e­so­nen. Vi luk­ker ik­ke alt for man­ge mål ind, og det er en kva­li­tet, vi vil fort­sa­et­te med sam­ti­digt med vo­res pres. Jeg tror ba­re, vi skal for­bed­re vo­res af­slut­nin­ger,« ly­der det fra dan­ske­ren iføl­ge BBC. Tot­ten­ham fan­ge­de of­te Ci­ty højt på ba­nen, og det var pla­nen.

»Man­che­ster Ci­ty har vist, at når hol­det har ti­den, har man ev­ner­ne til at åb­ne hold med bol­den. Pla­nen om at pres­se højt ga­el­der hver ene­ste kam­pe, ik­ke kun den­ne,« si­ger dan­ske­ren. Ta­et i top­pen Med Tot­ten­hams sejr er mester­skabs­kam­pen ble­vet sam­let, Ci­ty, Tot­ten­ham, Ar­se­nal og Li­ver­pool lig­ger i na­evn­te ra­ek­ke­føl­ge med et po­int imel­lem hin­an­den, men det var ik­ke al­le hold, der ud­nyt­te­de chan­cen for at hol­de sig til i går. Man­che­ster Uni­ted og José Mourin­ho do­mi­ne­re­de op­gø­ret mod Sto­ke, men måt­te nø­jes med 1-1. Og­så Tot­ten­hams ri­va­ler Ar­se­nal hav­de en gyl­den mu­lig­hed mod Burn­ley, men det holdt hårdt. Kun et mål sco­ret af Lau­rent Kosci­el­ny i over­ti­den med hån­den red­de­de Ar­se­nal, der vandt 1-0.

Kas­per Sch­mei­chel stod he­le kam­pen for me­stre­ne Lei­ce­ster, der kun fik 0-0 hjem­me mod Sout­hamp­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.