Vild, vil­de­re, Woz­ni­a­cki

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

US Open Sej­re: WTA Pan Pa­ci­fic Open Sej­re: WTA Mo­tor Wuhan Open Sej­re: SIK­KERT VI­DE­RE

Det er ik­ke la­en­ge si­den, at hun fik sin før­ste tur­ne­rings­sejr i 18 må­ne­der, da hun tri­um­fe­re­de i Pan Pa­ci­fic Open i Ja­pan, og med den go­de start i China Open la­der det til, at der er go­de mu­lig­he­der for at gen­ta­ge sej­ren fra 2010, hvor Woz­ni­a­cki vandt tur­ne­rin­gen. Ita­li­ensk ve­te­ran ven­ter I an­den run­de mø­der Ca­ro­li­ne Woz-ni­a­cki den 33-åri­ge ita­li­e­ner Ro­ber­ta Vin­ci, der er num­mer 15 på ver­dens­rang­li­sten – syv plad­ser bed­re end Woz­ni­a­cki. Vin­ci sik­re­de sig vi­de­re avan­ce­ment ved at vin­de 6-0, 3-6, 6-3 over ki­ne­se­ren Saisai Zheng.

De to har mød­tes fem gan­ge tid­li­ge­re, og Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har vun­det tre af de­res op­gør – her­af de to se­ne­ste. Nu skal de så se hin­an­den i øj­ne­ne en sjet­te gang ef­ter Woz­ni­a­ck­is sejr over Van­deweg­he.

Avan­ce­men­tet for dan­ske­ren kom i hus ef­ter tre sa­et, der svin­ge­de i ni­veau. Det lig­ne­de en hur­tig op­ga­ve for Woz­ni­a­cki, der i sik­ker stil tog før­ste sa­et med 6-1 og spil­le­de sig flot ud. I an­det sa­et vend­te he­le kamp­bil­le­det dog på ho­ve­d­et.

Van­deweg­he kom godt fra land og kom hur­tigt for­an 3-0, in­den Woz­ni­a­cki be­gynd­te at sva­re igen. Dan­ske­ren, der hav­de fuld kon­trol i før­ste sa­et, kun­ne slet ik­ke fin­de fod­fa­e­ste og måt­te se Van­deweg­he vin­de sa­et­tet 6-2 på li­ge så over­le­gen vis.

I tred­je sa­et vi­ste Woz­ni­a­cki dog styr­ke og ka­rak­ter. Van­deweg­he blev sat til va­egs med 6-4, ef­ter Woz­ni­a­cki hav­de bragt sig sik­kert for­an 4-1. Her­fra var der in­gen tvivl om sej­ren.

Tra­e­ner og far Pi­o­tr Woz­ni­a­cki sad el­lers på si­de­linj­en og så til ti­der be­kym­ret ud i tred­je sa­et, og dat­te­ren fik gang på gang at vi­de, at hun skul­le hol­de sin linje af fa­rens pol­ske glo­ser, der fløj ind over hen­de i pau­ser­ne. Woz­ni­a­cki så selv ik­ke alt for be­gej­stret ud over fa­rens råd, men der var der ik­ke grund til be­kym­ring, for Van­deweg­hes mod­stand blev be­gra­en­set til et par sid­ste, få kram­pe­tra­ek­nin­ger, in­den det sid­ste par­ti blev ser­vet sik­kert hjem af Woz­ni­a­cki.

En ti­me og 46 mi­nut­ter tog det. Nu hol­der Woz­ni­a­cki fri i dag, mens kam­pen mod Vin­ci ven­tes at bli­ve spil­let i mor­gen.

29. au­gust til 11. sep­tem­ber Hen­te­de fem sej­re in­den hun blev sendt ud i se­mi­fi­na­len af ty­ske An­ge­lique Ker­ber.

Tay­l­or Town­send, 4-6, 6-3, 6-4 – Svet­la­na Kuz­netsova, 6-4, 6-4 – Mo­ni­ca Ni­cu­lescu, 6-3, 6-1 – Ma­di­son Keys, 6-3, 6-4 – Anast­a­si­ja Se­va­stova, 6-0, 6-2 19. sep­tem­ber til 25. sep­tem­ber Vandt fem kam­pe og der­med sin før­ste tur­ne­ring i 15 må­ne­der.

Be­lin­da Ben­cic, 6-2, 5-7, 6-1 – Car­la Su­a­rez-Na­var­ro, 7-6 (7-4), 4-6, 6-4 – Mag­da Li­net­te, 6-4, 6-3 – Ag­nieszka Radwanska, 4-6, 7-5, 6-4 – Na­o­mi Osa­ka, 7-5, 6-3 25. sep­tem­ber til 1. ok­to­ber To sej­re in­den hun sen­des ud af Ag­nieszka Radwanska i 3. run­de

Sa­mantha Sto­sur, 6-3, 6-2 – Ka­te­ri­na Si­ni­ako­va, 6-4, 6-4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.