Dan­ske­re jub­ler over spil­si­tes for­del­ag­ti­ge til­bud

PRAEMIER. Hos den dan­ske spil­gi­gant Ma­ria Ca­si­no er der for ti­den bå­de eks­klu­si­ve spil og et vel­komst­til­bud, som spil­le­re ud­nyt­ter til at vin­de tu­sind­vis af kro­ner.

BT - - ANNONCE -

EM i 1992. Bjar­nes triumf i Tour’en. Gen­tag­ne kårin­ger som ver­dens lyk­ke­lig­ste land. Gen­nem åre­ne har der va­e­ret man­ge grun­de til at løf­te ar­me­ne i triumf for Dan­mark, og nu er det mu­ligt for al­le dan­ske­re selv at va­e­re cen­trum i en va­skea­eg­te rød-hvid be­gej­string. I spil­gi­gan­ten Ma­ria Ca­si­nos eks­klu­si­ve spil ’Da­nish Flip’, er der nem­lig fo­kus på alt, hvad der er sa­er­ligt dansk.

Spil­let er sat op som et klas­sisk slot­spil, og med mo­ti­ver som dan­ne­brogs­flag, klap­hat­te, dansk dy­na­mi­tog fem-kro­ner er det sva­ert ik­ke at nyn­ne ’Vi er rø­de, vi er hvi­de’, mens man spil­ler. Ud over at va­e­re en ind­by­den­de spi­l­op­le­vel­se, er der og­så go­de mu­lig­he­der for at vin­de sto­re praemier i ’Da­nish Flip’. I juli var der for ek­sem­pel fle­re dan­ske­re, der vandt femcif­re­de be­lø­ber på spil­let.

Alt det­te har få­et fle­re si­tes, der an­mel­der on­li­ne­spil, til at ro­se det pa­tri­o­ti­ske slot­spil.

Og net­op nu er der fak­tisk ek­stra god grund til at prø­ve kra­ef­ter med det an­mel­der­ro­ste spil. Ma­ria Ca­si­no har nem­lig net­op an­non­ce­ret et nyt vel­komst­til­bud, der blandt an­det ud­lø­ser gra­tis spins til net­op ’Da­nish Flip’. I det nye til­bud får spil­le­re nem­lig blandt an­det gra­tis spins til det ul­tra-dan­ske spil.

Det er imid­ler­tid ik­ke den ene­ste, der gør det nye til­bud spa­en­den­de. Ma­ria Ca­si­no har sat sig for at gø­re til­bud­det så gen­nem­sku­e­ligt som mu­ligt for spil­ler­ne. Hos an­dre spil­fir­ma­er kan det nem­lig va­e­re be­sva­er­ligt at reg­ne ud, pra­e­cist hvad man får ud af til­bud­det.

I det­te vel­komst­til­bud får al­le nye spil­le­re 200 kro­ner ek­stra, hvis de ind­be­ta­ler 100 kro­ner, de får 500 kro­ner ek­stra, hvis de ind­be­ta­ler 250 kro­ner, og he­le 1.000 kro­ner ek­stra, hvis de ind­be­ta­ler 500 kro­ner. Den­ne bonus kan man bru­ge på hvil­ket som helst af de me­re end 200 for­skel­li­ge spil, Ma­ria Ca­si­no ud­by­der. Og her kan man be­nyt­te det gra­tis ek­stra be­løb til at vin­de nog­le af de ka­em­pe praemier, man­ge­dan­ske­re al­le­re­de har vun­det på det dan­ske spil­si­te – for ek­sem­pel vandt en dansk mand i juli me­re end 150.000 kro­ner, og så sent som i au­gust vandt en an­den dan­sker 128.740 kro­ner på si­den.

Oven i bonus­sen får spil­ler­ne så må­ned­ligt gra­tis spins til ’Da­nish Flip’. Hver

må­ned får man en­ten 20, 50 el­ler 100 gra­tis spins til ’Da­nish Flip’, af­ha­en­gigt af om man har ind­be­talt 100, 250 el­ler 500 kro­ner. Og de gra­tis spins kan alt­så en­de med at bli­ve om­sat til tu­sind­vis af kro­ner.

Vel­komst­til­bud­det kan godt nok en­de med at bli­ve dyrt for Ma­ria Ca­si­no, men al­li­ge­vel er der et be­hov for at ud­ma­er­ke sig med det bed­ste til­bud på mar­ke­det, me­ner spil­fir­ma­et.

»Med det her til­bud vil vi gi­ve spil­ler­ne en gen­nem­sku­e­lig struk­tur, hvor man ik­ke er et se­kund i tvivl om, hvad man får. Og med bå­de for­del­ag­ti­ge bonus­ser og må­ned­li­ge gra­tis spins me­ner vi, at vi har et vir­ke­lig sta­er­kt vel­komst­til­bud,« si­ger lan­de­chef for Ma­ria Ca­si­no i Dan­mark, Li­ne Nøhr, om til­bud­det, der for øv­rigt har et om­sa­et­nings­krav på kun 20 gan­ge, hvil­ket er op til 10 min­dre end hos de fle­ste kon­kur­ren­ter.

Husk, at det ved dansk lov er på­kra­e­vet at ve­ri­fi­ce­re sig med Nem-ID, når man vil spil­le on­li­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.