La­ek kom fra Trumps eg­ne ra­ek­ker

Pa­pi­rer, der vi­ser, at Trump må­ske ik­ke har be­talt skat si­den 1995, stam­mer fra hans eget ho­ved­kvar­ter

BT - - NYHEDER - San­ne Fa­h­nøe | sa­fa@bt.dk

La­ek­ke­de skat­te­pa­pi­rer, der vi­ser, at pra­esi­dent­kan­di­da­ten Do­nald Trump kan ha­ve und­ladt at be­ta­le ind­komstskat, stam­mer fra hans eget ho­ved­kvar­ter. Den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump har ik­ke man­ge støt­ter i sit eget par­ti, og nu er det kom­met frem, at de la­ek­ke­de om­dis­ku­te­re­de skat­te­pa­pi­rer er ble­vet af­sendt fra hans eget ho­ved­kvar­ter i Man­hat­tan iføl­ge avi­sen The New York Ti­mes.

Pa­pi­rer­ne vi­ser, at Trump har få­et et enormt fradrag, der – hvis han har brugt det – be­ty­der, at han ik­ke har be­hø­vet at be­ta­le skat af sin ind­komst i tre år­ti­er, for­di han på sin selvan­gi­vel­se har ind­be­ret­tet et tab på 916 mil­li­o­ner dol­lar.

Do­ku­men­ter­ne er sendt til jour­na­li­sten på The New York Ti­mes Sus­an­ne Craig, og af­sen­de­radres­sen er Trump Tower, som er den skys­kra­ber på Man­hat­tan, som er Trump-or­ga­ni­sa­tio­nens ho­ved­sa­e­de. ’Højt kva­li­fi­ce­ret’ Do­nald Trump har ik­ke selv di­rek­te kom­men­te­ret af­slø­rin­gen af sin mu­li­ge mang­len­de skat­te­ind­be­ta­ling ud over en er­kla­e­ring sendt fra hans stab.

»Mr. Trump er en højt kva­li­fi­ce­ret for­ret­nings­mand, som har et be­tro­et an­svar over for sin virk­som­hed, sin fa­mi­lie og si­ne me­d­ar­bej­de­re til ik­ke at be­ta­le me­re i skat, end han er juri­disk for­plig­tet til,« står der blandt an­det.

Og selv for­hol­der han sig til hi­sto­ri­en med et kort twe­et uden at kom­men­te­re de kon­kre­te op­lys­nin­ger:

»Jeg ken­der vo­res kom­pli­ce­re­de skat­te­reg­ler bed­re end no­gen an­den, der no­gen­sin­de er stil­let op som pra­esi­dent­kan­di­dat, og jeg er den ene­ste, som kan aen­dre dem.«

Der­med er det helt ube­lyst, om Trump rent fak­tisk har be­nyt­tet sig af fradra­get. Men den pen­sio­ne­re­de re­visor Ja­ck Mit­ni­ck, der tid­li­ge­re har ta­get sig af re­pu­bli­ka­ne­rens skat­te­for­hold, har be­kra­ef­tet at do­ku­men­ter­ne er ae­g­te.

Tid­li­ge­re i pra­esi­dent­kaplø­bet har det va­e­re frem­me, at Trump sand­syn­lig­vis ik­ke har be­talt ind­komstskat i 1991 og 1993.

Men da mod­kan­di­da­ten Hil­lary Cl­in­ton brag­te em­net op un­der tv­du­el­len mel­lem de to, sag­de re­pu­bli­ka­ne­ren ef­ter­føl­gen­de til CNN:

»Selv­føl­ge­lig har jeg be­talt ind­komstskat.«

Det kan godt va­e­re, at me­di­er­ne lan­ger ud ef­ter Do­nald Trump. Og det kan og­så godt va­e­ret, af hans se­ne­ste Twit­ter-tira­de imod en tid­li­ge­re Miss Uni­ver­se har ska­det den kon­tro­ver­si­el­le pra­esi­dent­kan­di­dat i me­nings­må­lin­ger­ne. Men dén slags ta­ger ik­ke mo­det fra Trumps mest en­tu­si­a­sti­ske fans. Tva­er­ti­mod.

Da BTs ud­send­te i we­e­ken­den så­le­des vend­te na­e­sen imod end­nu et Trump-ral­ly (va­el­ger­mø­de), var mo­tor­vejs­net­tet om­kring Su­bur­ban Col­lection Show­pla­ce i Novi Mi­chi­gan ek­stra­or­di­na­ert prop­pet.

Og det var ik­ke kun myl­dre­ti­den, der lag­de pres på ind­falds­ve­je­ne til den i for­vej­en tra­fik­be­la­ste­de De­troit-for­stad - 32 ki­lo­me­ter nord­vest for down­town.

Den kon­tor­ver­si­el­le 70-åri­ge re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump hav­de nem­lig meldt sin an­komst. Og fan­se­ne er be­stemt ik­ke klar til at smi­de det hvi­de hånd­kla­e­de i rin­gen. El­sker Trump - hader Hil­lary »Vi el­sker alt, Do­nald gør og si­ger. Og jo me­re møg­be­skidt ’Croo­k­ed Hil­lary’ spil­ler, des me­re bli­ver vi over be­vist om, at Trump er den ret­te mand til Det Hvi­de Hus.«

Så­dan si­ger 63-åri­ge Mary, der skub­ber sin far, krigs­ve­te­ran fra An­den Ver­denskrig, Ge­or­ge (86), i rul­le­stol. Og selv­om Mary forta­el­ler, at beg­ges pen­sio­ni­st­tilva­e­rel­se ik­ke er ble­vet let­te­re un­der de se­ne­ste ot­te års re­sul­tat­lø­se tov­tra­ek­ke­ri i Was­hin­g­ton, så er de fak­tisk blandt de hel­di­ge, der kom in­den­for på den i regn­fyld­te dag i Novi.

Iføl­ge den lo­ka­le tv-sta­tion Fox måt­te over 8.000 Trump-til­ha­en­ge­re nem­lig gå for­ga­e­ves.

Sa­lens 7.000 stå­plad­ser blev fyldt på re­kord­tid.

Hil­lary-ha­der­ne par­ke­re­de de­res Trump-bi­ler i mid­ter­ra­bat­ter, for­ha­ver og på pri­va­te­je­de si­de­ve­je blot for at bli­ve af­vist ved dø­ren. Men det holdt ik­ke hu­mø­ret ne­de. Ju­bel trods kri­se Så­le­des blev Trumps brand­ta­le trans­mit­te­ret via sto­re højta­le­re uden­for kon­gres­cen­tret. Og imens al­le hep­pe­de på de­res po­li­ti­ske idol, gik sal­get af Trump-ma­sker, Trump­skil­te, Trump-T-shir­ts, Trump-kop­per, Trump-hat­te og Trump-pla­ka­ter stry­gen­de.

BTs ud­send­te var blandt de 7.000 bil­let­hol­de­re, der kom in­den­for i Su­bur­ban Col­lection Show­pla­ce, der lig­ger uro­man­tisk pla­ce­ret der, hvor mo­tor­vej I 96 kryd­ser mo­tor­vej I 696. Og pu­bli­kums be­gej­string vir­ke­de ty­de­lig­vis som en mas­siv ener­gi­ind­sprøjt­ning for den re­pu­bli­kan­ske kan­di­dat, der her i Mi­chi­gan hal­ter godt syv pro­cent­po­int ef­ter sin kvin­de­li­ge mod­stan­der. Ba­ra­ck Oba­ma blev lat­ter­lig­gjort. Hil­lary blev hå­net. Og selv den for­hen­va­e­ren­de Miss Uni­ver­se Ali­cia Ma­cha­do fik en Trump-sa­lut med på vej­en.

Sa­lens kvin­de­li­ge Trump-fans jub­le­de, da de­res kan­di­dat spe­ci­fikt tak­ke­de dem for at mod­be­vi­se Hil­larys på­stand om, at Trump skul­le va­e­re kvin­de­ha­der.

»Jeg el­sker kvin­der,« brø­le­de Trump og un­der­stre­ge­de sin på­stand med nog­le Joe Co­ck­er-ag­ti­ge arm­be­va­e­gel­ser.

Ma­en­de­ne, der sta­dig ud­gør mindst 70 pro­cent af pu­bli­kum, jub­le­de fra start til slut.

Og på vej ud i ef­ter­års­reg­nen op­sum­me­re­de min si­de­mand Bill sin op­le­vel­se i fi­re let fat­te­li­ge ord: »Fuck, that was gre­at.«

Vi el­sker alt, Do­nald gør og si­ger Mary, Trump-til­ha­en­ger

FO­TO: AFP

»Jeg ken­der vo­res kom­pli­ce­re­de skat­te­reg­ler bed­re end no­gen an­den, der no­gen­sin­de er stil­let op som pra­esi­dent­kan­di­dat,« si­ger Do­nald Trump.

FO­TOS: HEN­NING HØ­EG

Den­ne Trump-truck kan føl­ges på YouTu­be.

I USA er af­stem­nin­gen 8. novem­ber ano­nym. Men eje­ren af den­ne moster­truck er ik­ke ban­ge for at sen­de et klart sig­nal.

FO­TO: AFP

’Who loves ya’ ba­by?’. Trump so­ler sig i til­ha­en­ger­nes ju­bel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.