EN BELEJRET BY

BT - - NYHEDER -

Be­folk­nin­gen i de øst­li­ge de­le af Alep­po har va­e­ret un­der be­lej­ring si­den juli må­ned. Om­kring 300.000 bor­ge­re me­nes at op­hol­de sig i den øst­li­ge del af by­en. I den ve­st­li­ge og re­gi­me­kon­trol­le­re­de del af by­en er be­folk­nings­tal­let på om­kring en mil­li­on. Rusland og det sy­ri­ske re­gi­me har gen­nem de se­ne­ste må­ne­der, med und­ta­gel­se af en uges vå­ben­stil­stand, bom­bet by­en. Sko­ler, ho­spi­ta­ler, vand­va­erk, el­for­sy­ning og nød­hja­elp­s­kon­vo­jer er ble­vet ramt. I øje­blik­ket er der 30 la­e­ger til­ba­ge i den øst­li­ge del af by­en, men in­gen fun­ge­ren­de ho­spi­ta­ler. I lø­bet af i lør­dag mi­ste­de 34 li­vet i bom­bar­de­men­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.