Bye-bye, Løk­ke

DFs for­mand ef­ter­la­der stats­mi­ni­ste­ren og rej­ser uden­lands midt un­der højdra­ma­ti­ske po­li­ti­ske for­hand­lin­ger

BT - - NYHEDER -

Som om stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) ik­ke har pro­ble­mer nok med trus­len fra Li­be­ral Al­li­an­ces An­ders Samu­el­sen om at bli­ve va­el­tet, skal re­ge­rings­che­fen nu for­hol­de sig til en dår­lig nyhed me­re.

Det vi­ser sig, at Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, rej­ser til New York i tre uger midt un­der de højdra­ma­ti­ske for­hand­lin­ger om 2025-plan og fi­nans­lov. DFs for­mand har meldt sig til de­le­ga­tio­nen, der fra 26. ok­to­ber til 11. novem­ber del­ta­ger i FNs ge­ne­ral­for­sam­ling. Der har va­e­ret snak om, at han må­ske vil­le tra­ek­ke sig fra tu­ren, men så sent som i går stod han sta­dig op­ført på den of­fi­ci­el­le de­le­ga­tions­li­ste, der ajour­fø­res af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

Hans lang­va­ri­ge fra­va­er sa­et­ter V-re­ge­rin­gens for­hand­lings­le­der, fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen un­der et stort tidspres. I en kro­nik i Jyl­lands-Po­sten skrev Hjort i fre­dags, at hel­heds­pla­nen og fi­nans­lo­ven skal va­e­re på plads i mid­ten af novem­ber, så de kan nå at få virk­ning fra års­skif­tet.

Hvis Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl gen­nem­fø­rer rej­sen som plan­lagt, har han sid­ste ar­bejds­dag i New York fre­dag 11. novem­ber og kan va­e­re til­ba­ge i Dan­mark i lø­bet af lør­da­gen. Tre da­ge se­ne­re, tirs­dag 15. novem­ber, ud­lø­ber den tids­frist, Hjort har sat.

Med i de­le­ga­tio­nen er og­så Thu­le­sen Da­hls par­ti­fa­el­le Bent Bøg­sted, som er be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer. Det be­ty­der, at he­le det po­li­ti­ske an­svar for at lan­de en god af­ta­le er lagt i ha­en­der­ne på par­tiets fi­nansord­fø­rer René Chri­sten­sen.

De Kon­ser­va­ti­ve sen­der sin po­li­ti­ske ord­fø­rer Met­te Abild­gaard af sted til New York, men det ud­gør ik­ke no­get pro­blem, at par­tiets for­hand­le­re bli­ver Sø­ren Pa­pe Poul­sen og Bri­an Mik­kel­sen.

Am­bi­tio­ner for Dan­mark Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer, Jakob El­le­mann-Jensen, har ik­ke no­gen kom­men­tar til Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hls rej­se­pla­ner, men han un­der­stre­ger, at der ven­ter nog­le sa­er­de­les hår­de for­hand­lin­ger i de kom­men­de uger frem til me­dio novem­ber.

»Det er den stør­ste sam­le­de plan, en re­ge­ring er kom­met med i man­ge år. Nu er min po­li­ti­ske hukom­mel­se ik­ke så lang, men jeg me­ner, at det er før­ste gang, at de re­ge­rings­ansvar­li­ge par­ti­er ik­ke har meldt ind, at de er eni­ge i am­bi­tio­nen i den­ne plan. I al­le de tid­li­ge­re pla­ner var man trods alt eni­ge i må­let, men ik­ke eni­ge i vej­en til må­let. Det hand­ler om at få et øget rå­de­rum på 65 mia. kr. Det er man sim­pelt­hen ik­ke enig i. Ven­stre er åben­bart det ene­ste par­ti, der har am­bi­tio­ner på veg­ne af Dan­mark,« si­ger Jakob El­le­mann-Jensen.

Nog­le har spe­ku­le­ret i, at Løk­ke kun­ne fin­de på at ud­skri­ve valg på tors­dag midt un­der åb­nings­de­bat­ten. Det tror El­le­mann nu ik­ke.

»Løk­ke er ik­ke den ty­pe stats­mi­ni­ster, der la­eg­ger sig ned ved før­ste giv­ne lej­lig­hed. Det sy­nes jeg, han har vist, og det vil over­ra­ske mig, hvis han gør det,« si­ger den po­li­ti­ske ord­fø­rer.

FOTO: SCANPIX

Lars Løk­ke står med no­get af en op­ga­ve med at få sam­let et fler­tal for sin 2025-plan. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ef­ter­la­der stats­mi­ni­ste­ren og ta­ger til New York.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.