Bo­li­g­ud­spil in­den ef­ter­års­fe­ri­en

BT - - NYHEDER -

Hvad skal jeg be­ta­le i ejen­doms­skat og grund­skyld, når de nye ejen­doms­vur­de­rin­ger kom­mer?

Det spørgs­mål har man­ge bo­li­ge­je­re for­ment­lig stil­let sig, si­den re­ge­rin­gen frem­lag­de sin 2025-plan. Det ske­te uden et ud­spil til in­dret­ning af et nyt sy­stem for ejen­doms­vur­de­rin­ger.

Men nu er ud­spil­let på trap­per­ne. Re­ge­rings­kil­der be­kra­ef­ter, at det vil bli­ve frem­lagt in­den ef­ter­års­fe­ri­en.

Ud­spil­let vil in­de­hol­de en tek­nisk del, som gi­ver et bud på, hvor­dan ejen­doms­vur­de­rin­ger­ne kon­kret skal fo­re­ta­ges. Sam­ti­dig vil re­ge­rin­gen frem­la­eg­ge bud på, hvor­dan bo­ligskat­te­sy­ste­met skal ind­ret­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.