’JEG VAR SKEPTISK OVER FOR GRAENSEKONTROL’

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW

»Der er desva­er­re nog­le ting, der får lov at lig­ge – og­så for la­en­ge. Det er jeg selvsagt ik­ke til­freds med. Men jeg har me­get van­ske­ligt ved at kri­ti­se­re po­li­ti­et for det. De er jo ble­vet på­lagt nog­le an­dre op­ga­ver af po­li­ti­ker­ne. Sa­gen er jo den, at vi over­tog et po­li­ti, som ik­ke er ru­stet til de op­ga­ver, der er,« si­ger Sø­ren Pind. Me­re po­li­ti – hur­tigst mu­ligt På kon­to­ret i Justits­mi­ni­ste­ri­et på Slots­hol­men i Kø­ben­havn får man hur­tigt et ind­tryk af en mi­ni­ster, der ger­ne sat­te gang i en mas­se­pro­duk­tion af mør­ke­blå po­li­ti­u­ni­for­mer i mor­gen, hvis el­lers der var no­gen til at fyl­de dem ud. »Ja, det vil jeg ger­ne,« ly­der det en­tu­si­a­stisk.

Pen­ge­ne går til alt fra nye cen­tra­le ef­ter­forsk­nings­he­der og fle­re nye ind­sats­om­rå­der som ter­ror, ban­de­kri­mi­na­li­tet, il­le­gal ind­van­dring og cy­ber­kri­mi­na­li­tet.

Der bli­ver og­så op­ret­tet en ny po­li­tisko­le, og po­li­ti­styr­ken skal øges med 300 be­tjen­te i lø­bet af to år. Der­til skal an­dre fag­grup­per fort­sa­et­te med at gå ind og over­ta­ge op­ga­ver, der i dag ud­fø­res af po­li­ti­et, så der kan fri­gi­ves be­tjen­te.

Si­den af­ta­len til ud­gan­gen af au­gust er der iføl­ge Justits­mi­ni­ste­ri­et kom­met godt 60 fle­re po­li­titje­ne­ste­ma­end. Men det står og­så klart, at an­tal­let af be­tjen­te i Dan­mark var ble­vet kraf­tigt be­skå­ret. Al­le­re­de i 2013 ad­va­re­de den da­va­e­ren­de for­mand for Po­li­ti­for­bun­det, Pe­ter Ib­sen, om, at po­li­tiets res­sour­cer ik­ke stem­mer overens med de op­ga­ver, po­li­ti­et skal lø­se. Den­gang var an­tal­let af po­li­ti­folk iføl­ge for­bun­det fal­det fra 11.100 til ca. 10.700. Ved ud­gan­gen af au­gust op­ly­ser Justits­mi­ni­ste­ri­et til BT, at der er 10.555 po­li­titje­ne­ste­ma­end i po­li­ti­et. La­eg der­til, at ti pct. af po­li­ti­et i dag er af­sat til nye op­ga­ver som ter­r­or­be­vogt­ning og graensekontrol. Gra­en­ser­ne brød sam­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.