Iben Hjej­le syg på ube­stemt tid

BT - - NYHEDER -

STRESS Den pris­be­løn­ne­de sku­e­spil­ler Iben Hjej­le, er sy­ge­meldt på ube­stemt tid. Det med­del­te hun i går i en pres­se­med­del­el­se, hvor det og­så stod klart, at fo­re­stil­lin­gen ’Pri­vat­liv’, hvor hun skulle spil­le den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le over for kol­le­ga­en Dejan Cukic, bli­ver skudt mindst et år. »Stress er desva­er­re ble­vet en fol­ke­syg­dom, og nu er det så min tur til at bli­ve ramt. Det er derfor med tungt hjer­te, at jeg er nødt til tra­ek­ke mig fra fo­re­stil­lin­gen »Pri­vat­liv«, som var og er et drøm­me­pro­jekt med et drøm­me­hold,« si­ger Iben Hjej­le i med­del­el­sen.

Fo­re­stil­lin­gen skulle ha­ve haft pre­mi­e­re d. 14. ok­to­ber på Bre­men i Kø­ben­havn, hvor den skulle ha­ve kørt de­cem­ber ud, hvor­ef­ter Hjej­le og re­sten af hol­det skulle ha­ve va­e­ret på tur­né lan­det rundt. In­struk­tø­ren Pe­ter Lang­dal er ked af det på Iben Hjej­les veg­ne:

»Jeg er selv­føl­ge­lig fortviv­let over, at det ik­ke blev til no­get nu. Jeg er me­get glad for at ar­bej­de sam­men med Iben, og vi hav­de al­le gla­e­det os til at ar­bej­de sam­men med hen­de på ’Pri­vat­liv’,« si­ger han til BT. Spa­endt hårdt Pe­ter Lang­dal ken­der ik­ke de na­er­me­re om­sta­en­dig­he­der ved den 45-åri­ge sku­e­spil­lers sam­men­brud, men forta­el­ler, at Hjej­les sy­ge­mel­ding kom al­le­re­de for 14 da­ge si­den, in­den prø­ver­ne no­gen­sin­de kom i gang:

»Vi skulle ha­ve star­tet prø­ver for et par uger si­den. Og de prø­ver blev så af­lyst, for­di Iben var dår­lig,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Hun har va­e­ret spa­endt hårdt for i man­ge år. Det er en sport­s­pra­e­sta­tion at va­e­re sku­e­spil­ler in­di­mel­lem. Det kra­e­ver så me­get. Man skal ha­ve en god fy­sik til bå­de dag og aften, og det er rig­tig hårdt i pe­ri­o­der at va­e­re sku­e­spil­ler, for­di det er så in­tenst.«

Iben Hjej­le har net­op haft pre­mi­e­re på tred­je sa­e­son af TV2s dra­ma­se­rie ’Di­cte’, hvor hun har ti­tel­rol­len som den på­gå­en­de repor­ter, Di­cte, som blev vist i af­tes.

Op­ta­gel­ser­ne blev af­slut­tet 5. maj i år, men om Hjej­le har haft fri, ind­til hun ef­ter pla­nen skulle va­e­re star­tet på te­a­ter­prø­ver­ne, har det ik­ke va­e­ret mu­ligt at få op­lyst. Den po­pu­la­e­re sku­e­spil­ler har tid­li­ge­re va­e­ret sy­ge­meldt på grund af stress.

Før­ste gang det ske­te, var Hjej­le 29 år, og ef­ter eget ud­sagn hav­de hun ’ik­ke truk­ket vej­ret i fem år’ si­den hen­des mors død og en skils­mis­se. Tid til sig selv Sam­men­brud­det kom da, hun hav­de en la­en­ge­re pau­se, hvor hun for før­ste gang i lang tid hav­de rig­tig tid til sig selv, sag­de hun sid­ste år til mo­de­ma­ga­si­net IN:

»Plud­se­lig var jeg helt ale­ne og hav­de tid til al­le mi­ne fø­lel­ser, men ik­ke no­gen at fil­tre­re dem igen­nem.«

Om sam­men­brud­det for­kla­re­de hun, at det ske­te uden var­sel på en gå­tur i Kon­gens Ha­ve, Kø­ben­havn, hvor hun trak sin cy­kel, og plud­se­lig ik­ke kun­ne ma­er­ke sig selv:

»Da jeg kom hjem, måt­te jeg la­eg­ge mig ned på gul­vet, hvor det var, som om al­le va­eg­ge­ne kom ned imod mig. Jeg kun­ne li­ge nå te­le­fo­nen og rin­ge­de til min sted­far,« for­tal­te Hjej­le til IN om sam­men­brud­det den­gang.

I dag si­ger Pe­ter Lang­dal, at Iben Hjej­le har haft et hårdt pro­gram de sid­ste år:

»Hun har va­e­ret spa­endt hårdt for i man­ge år, og tra­en­ger sik­kert til at slap­pe rig­tigt af. Det er en sport­s­pra­e­sta­tion at va­e­re sku­e­spil­ler in­di­mel­lem. Det kra­e­ver så me­get af én. Og man skal sam­ti­dig ha­ve en god fy­sik til bå­de dag og aften. Det er rig­tig hårdt i pe­ri­o­der, for­di det er så in­tenst,« si­ger Lang­dal.

Pe­ter Bo­se, der er pro­du­cent bag tv-se­ri­en ’Di­cte’, forta­el­ler BT, at Iben Hjej­le var i top­form, da hun af­slut­te­de op­ta­gel­ser­ne til tred­je sa­e­son d. 5. maj:

»Jeg er vir­ke­ligt ked af at hø­re, at hun har få­et stress,« si­ger Bo­se, og forta­el­ler, at der ik­ke var tegn på no­gen syg­dom, da hun ind­spil­le­de tv­se­ri­en. Tva­er­ti­mod: Ked af, at hun gik ned »Hun var vir­ke­lig fan­ta­stisk og helt på top­pen, da hun la­ve­de Di­cte, og der var ik­ke no­get i vej­en, da vi slut­te­de op­ta­gel­ser­ne.«

»Jeg er ked af at hø­re, at hun er gå­et ned, og hå­ber vir­ke­lig, at hun snart får det bed­re,« si­ger Pe­ter Bo­se til BT.

Pres­se­a­gent Ni­co­la Ja­ck­son fra Pri­me­ti­me, der ar­bej­der for te­a­te­ret Bre­men, si­ger, at Hjej­le selv har vur­de­ret, at der vil bli­ve ta­le om en la­en­ge­re pe­ri­o­de ude af ram­pe­ly­set, for at ple­je sin syg­dom.

»Når man har det sådan, er der ik­ke me­get an­det at gø­re end at pas­se rig­tigt godt på sig selv. Det er en lang spil­le­pe­ri­o­de, hvis man har det dår­ligt,« si­ger hun.

Iben Hjej­le blev i 2013 skilt for tred­je gang. Si­den 2014 har hun va­e­ret ka­e­re­ste med fil­min­struk­tør Ul­rik Wi­vel. Hun har den 17-åri­ge søn Wil­li­am fra sit før­ste ae­g­te­skab, og bor i kol­lek­tiv med søn­nen og hen­des 74-åri­ge far. Hun har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sin sy­ge­mel­ding yder­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.