SYMPTOMER PÅ STRESS

BT - - NYHEDER -

Søvn­løs­hed: Dyrk mo­tion: Sørg for at bra­en­de stresshor­moner af hver dag. Dyrk 20-30 mi­nut­ters mo­de­rat mo­tion, som kan få stresshor­moner­ne ud af krop­pen. Skriv gla­e­des­dag­bog: Man­ge stres­s­ram­te op­le­ver, at hver­da­gen bli­ver sort og trist. Derfor er det en god idé hver aften at skri­ve ned, hvil­ke små som sto­re ting, der har gi­vet per­son­lig gla­e­de. Det hja­el­per én selv til at slut­te da­gen af på en po­si­tiv må­de. Hukom­mel­ses­svigt: Kort­tids­hukom­mel­sen bli­ver ty­pisk sva­ek­ket, når vi er stres­se­de. Hjer­te­ban­ken: Et af de ty­pi­ske stres­stegn er, at vi på en ube­ha­ge­lig må­de ma­er­ker hjer­tet og bli­ver ban­ge. Det er krop­pens må­de at lar­me på. Skriv hu­ske­sed­ler: Som stres­s­ramt er det sva­ert hu­ske det he­le. Så lav li­ster med op­ga­ver, pri­o­ri­ter dem, så du kan hol­de fo­kus, og lav én ting ad gan­gen. Streg ud, når du er fa­er­dig. Søg hja­elp: Hos en ar­bejds-stres­sco­ach el­ler stres­spsy­ko­log. Iføl­ge Stres­sfor­e­nin­gen er 35.000 dan­ske­re hver dag sy­ge­meldt pga. stress. Og i går blev sku­e­spil­ler Iben Hjej­le en del af den ke­de­li­ge sta­ti­stik. Isa­er de se­ne­re år er stress ble­vet et sti­gen­de fol­kes­und­heds­pro­blem, som ram­mer høj som lav. Og derfor er det iføl­ge stres­seks­pert Ca­mila Pearl vig­tigt at lyt­te til de sig­na­ler, som krop­pen sen­der. »Man­ge tror, at det er ma­eng­den af ar­bej­de, der gi­ver stress. Men den pri­ma­e­re grund er fak­tisk, hvis vi ik­ke le­ver et liv, der er i over­ens­stem­mel­se med vo­re in­dre va­er­di­er og øn­sker, hvis vi ta­ger af sted på et ar­bej­de, vi ik­ke fø­ler gejst ved,« for­kla­rer Ca­mila Pearl og kal­der syg­dom i den na­e­re fa­mi­lie, ar­bejds­løs­hed, og per­son­li­ge kri­ser for an­dre ting, der kan fun­ge­re som ka­ta­ly­sa­tor for stress. Et an­det ken­de­tegn ved stress er, at den kan lig­ge på lur i krop­pen la­en­ge. Og bry­de ud i fuldt fl­or, når vi en­de­lig slap­per af. Aso­ci­al: At tra­ek­ke sig fra det so­ci­a­le liv og ik­ke at kun­ne over­skue og ha­ve lyst til at va­e­re sam­men med an­dre men­ne­sker er og­så tegn på stress. Gla­e­des­løs­hed: En mang­len­de livs­gnist ten­dens til at ta­en­ke og ha­ve fo­kus på det ne­ga­ti­ve i hver­da­gen kan va­e­re stres­stegn.

Pro­ble­mer med at fal­de i søvn om af­te­nen el­ler at våg­ne op midt om nat­ten og ik­ke kun­ne fal­de i søvn igen er et ty­pisk tegn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.